Knihy profesora ThDr. Jána Šafina, PhD.

Vydané: 2021, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Počet strán: 237

ISBN: 978-80-555-2827-4

"Ale duch v posledných časoch hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať bludných duchov a učenia démonických"  (1 Tim, 4, 1).

Kam kráča dnešné ľudstvo? Pred akou dilemou stojíme? 20. storočie poznamenali veľké ideológie, totalitné aj menej nápadné, ktoré v istom zmysle nahrádzali relígiu a ako poznamenal Arnold J.Toynbee v polovici 20. storočia, minimálne dva systémy dodnes viac ako len prežili - parlamentná demokracia a industrializmus, dnes po viac ako polstoročí dodáme, že sú to už liberálna demokracia a nebývalý technokratický vzostup. Tie sa starajú o blahobyt ľudstva, avšak kríza napriek tomu zostala a nielenže zostala, ale sa aj prehlbuje. Je to kríza duchovná, kultúrna, kríza osobného ľudského vedomia a svedomia. Je tu odôvodnený predpoklad, že v  21. storočí nastala podobná situácia ako v 1. storočí kresťanskej éry. Je to boj medzi silami svetla a temna.

Predzvesťou tohto boja je dnešná všeobecná sekularizácia, absolútna sekularizácia, ktorá nie je cieľom, iba prostriedkom, nástrojom na vyčistenie priestoru pre nástup novej sily, predovšetkým zvrátenej religiozity, ktorá však nenecháva nič na svojom mieste. Výsledkom je kríza, ale nie nejaká bežná, o akú v dejinách nikdy nebola núdza, ale zásadná kríza hodnôt, kríza globálneho charakteru. Tá je predzvesťou boja o pravdu a vernosť. Ak však chceme v tomto boji obstáť a ocitnúť sa v tábore večných víťazov, musíme byť veľmi ostražití. Musíme si dávať pozor, aby sme neboli oklamaní dočasným úspechom, zdanlivým blahobytom a nezaspali na iluzórnych vavrínoch. (citácia z úvodu autora:  Ján Šafin)

Je jasné, že je potrebné štúdium cirkevných dejín spolu s dejinami svetskými, nie ich štúdium oddelene, aby sme pochopili vzájomné súvislosti.


Knihy súvisiace s témou, ktorej sa venujeme v rozhovoroch s profesorom Šafinom o Premúdrosti Božskej, sofiológii, V.S. Solovjevovi 


Monografia hovoriaca o fragmentoch z dejín učenia o Sofii, všeobecne povedané, v dvojakom zmysle: teologickom a morálno-praktickom, chápajúc pod týmto pomenovaním raz Božiu vlastnosť, inokedy ľudskú kvalitu, viacmenej darovanú zhora.
Božská Premúdrosť, hebrejsky Chokmah, grécky Sofia predstavuje podľa slov Alexeja Knjazeva základnú tému biblickej didaktickej písomnosti, nazývanej v súčasnej biblistike chokmickou. Prevažne moderní autori pri vysvetľovaní Božej Premúdrosti v chokmických knihách hovoria o Sofii.


Vydané: 2005, Prešovská univerzita. Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Počet strán: 197
ISBN: 80-8068-350-6


Dejiny ruskej filozofie napriek svojej bohatosti a pestrosti v našom časopriestore predstavujú stále málo prebádanú oblasť. Príčiny tohto stavu netkvejú ani tak v slabosti filozofického myslenia medzi Rusmi alebo v nezaujímavosti tém, ktoré ruská filozofia riešila, ako skôr v politických a civilizačných otázkach. K štúdiu ruskej filozofie väčšinou pristupujeme predpojato. Hoci o nej vieme veľmi málo, nehovoriac o prebádaní jednotlivých diel, smelo ju odvrhujeme ako diletanskú, neporovnateľne povrchnejšiu oproti západnej. V lepších prípadoch o nej tvrdíme, že je málo zrozumiteľná a len veľmi slabo, ak vôbec nejako, súvisí s tými problémami a otázkami, ktoré zaujímajú ľudí hlásiacich sa k okcidentálnemu kultúrnemu okruhu. A tak jedni vnímajú túto filozofiu ako výlučne marxistickú či materialistickú, iní zasa vidia skôr jej religiózne krídlo, avšak len málokto ju uchopí vcelku.


Vydané: 2005, Prešovská univerzita. Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Počet strán: 235
ISBN: 80-8068-284-4


Kniha pojednáva o živote a diele Vladimíra Sergejeviča Solovjeva (1853 - 1900), popredného ruského religiózneho filozofa, básnika, teológa, dramaturga, otca ruského symbolizmu, "proroka" ekumenickej utópie a duchovného otca "revolúcie ducha", ktorý zanechal hlbokú stopu v literatúre a filozofii Ruska a zároveň predložil antimarxistickú mesiášsku utópiu.
Religiózna filozofia Solovjeva sa sformovala ešte v období jeho štúdia na Moskovskej univerzite. Po duchovnej kríze a období "ateizmu a nihilizmu", ako 18 ročný prekonáva toto svoje negatívne obdobie života a s plnou vervou sa vrhá do štúdia vied, nielen prírodných, ale aj duchovných. Začal študovať prírodné vedy a filozofiu, veľmi skoro prišiel k záveru, že tieto vedy nie sú v stave uspokojiť duchovné otázky a hľadania človeka. A tak ešte ako adolescent zmenil svoje názory, a to na údiv mnohých pod vplyvom Benedikta (Barucha) Spinozu. Istú dobu prednášal na Moskovskej univerzite, avšak v roku 1875 dostal štipendium na štúdium v zahraničí. Odišiel do Londýna, aby tam skúmal mystickú literatúru a teozofiu. V bibliotéke Britského múzea čítal práce o gnóze a mystike, a medzi nimi pravdepodobne aj známu kabalistickú prácu "Zohar". Z Londýna Solovjevova cesta viedla do Egypta, údajne na základe "tajného volania Sofie". Solovjev bol od Boha obdarovaným orátorom. Napríklad na cyklus jeho prednášok v roku 1877 prúdila intelektuálna elita Peterburgu. V týchto lekciách bolo po prvýkrát verejne sformulované jeho učenie o relígii. Neskôr sa Solovjev zblížil s Dostojevským, ktorého vraj chápal ako nikto iný, a ktorý sa na oplátku stal jedným z jeho ctiteľov a stúpencov. V centre jeho vlastného religiózno-filozofického svetonáhľadu stáli Všejednota a Sofia (ktorú on nazýval taktiež Božím Duchom, Dušou sveta a Nekonečnosťou).


Vydané: 2015, Futurum primum
Počet strán: 364
ISBN: 9788363055936




Niektoré z uvedených kníh budú k dispozícii na predaj po 31.5.2022.


Ďalšie knihy o histórii, dejinách byzantského myslenia a filozofických zamysleniach


Kniha pochádza z novej série kníh o ruských prevažne duchovných dejinách, ktorú autor nazval ROS(H)SOFIA. Séria kníh ROS(H)SOFIA sa zaoberá duchovnými, spoločenskými, kultúrnymi, politickými a inými dejinami Ruska.
Kniha slúži na poznanie minulosti Ruska so všetkými jej zákrutami, križovatkami, slepými uličkami... Ruská minulosť je spojená predovšetkým s Byzanciou. Práve mystérium Byzancie, počas stáročí zamestnávajúce rozumy mnohých mysliteľov, je dôležitým ohnivkom v budúcej histórii Ruska a aj celého sveta.
Rusko do seba vstrebalo veľkú a podstatnú časť dedičstva aj iných civilizácií, predovšetkým okcidentálnej, teda západnej, skrze tatárske jarmo orientálnej-ázijskej, a vďaka mnohým vplyvom, počas stáročí raz silnejúcim inokedy naopak slabnúcim, aj židovskej-hebrejskej. Výsledkom tohto procesu bola neraz destabilizácia spoločnosti, ideologizácia dejín, kultúry a relígie, chaos v sociálnej sfére a nakoniec aj vzbury a revolúcie.

Vydáno: 2008
Počet stran: 272
ISBN: 978-80-968349-1-4


Monografia hovoriaca o dejinách byzantského myslenia. Všestranný ruský mysliteľ 20. storočia Lev Nikolajevič Gumilev /1912-1992/, ktorý sa vo svojom pohnutom živote venoval mnohým odvetviam ľudského poznania, rozpracoval svojho času globálnu koncepciu svetovej histórie ako vzájomného pôsobenia národov /etnosov/, ich formovania, vzostupu a úpadku. Štruktúra týchto etnosov je mozaická, všetky v sebe obsahujú rozličné plemená /kmene/, sociálno-právne korporácie, subetnické skupiny /napr. obyvateľov prímoria, kozákov, staroobrjadcov u Rusov, highlanderov a lowlanderov u Škótov a pod.
Súčasne sú tieto etnosy zahrnuté do širších systémov, tzv. superetnosov. Vytvárajú veľké civilizačné okruhy, akési zmysluplné jednotky historického skúmania.


Vydané: 2004, Prešovská univerzita. Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Počet stran: 215
ISBN: 80-8068-232-1


Eurázijstvo bolo tvorivou reakciou ruského národného vedomia na ruskú katastrofu. Komunizmus je predstavovaný ako produkt západnej sekularizovanej európskej kultúry a na ruskej pôde ako krajné, extrémne prejavenie či vyjadrenie západníctva. Jeho politické víťazstvo iba odhaľovalo duchovnú úbohosť a biedu a zvestovalo nevyhnutný návrat epochy viery.


Vydané: 2020, Prešovská univerzita
Počet stran: 192
ISBN: 978-80-555-2592-1