Ján ŠAFIN - Miroslav ŠČERBEJ: Na stráži pravoslávia - Laické bratstvá (historická skica)

Táto kniha je voľným pokračovaním monografie "Dejiny Brestlitovskej únie". Ako už názov napovedá, je venovaná činnosti a všestrannému pôsobeniu pravoslávnych laických cirkevných bratstiev na území západnej Rusi v 17. storočí, ktoré vtedy patrili do tzv. "Rzeczipospolitej". Všetky Neto spoločenské organizácie vznikli na právnom základe kráľovských povoľovacích dekrétov, vychádzajúcich z tzv. "Magdeburského práva", teda súboru záväzných právnych predpisov, upravujúcich život a činnosť cechov, remeselných, kupeckých a iných profesijných spoločností a združení, ktoré mali (okrem iného) aj svoj náboženský charakter (a preto pri svojom vzniku dostali aj povoľovacie listiny od východných pravoslávnych patriarchov) a sú charakterizujúcim javom neskoršej feudálnej spoločnosti (a jej tovarovej výroby a obchodu) ako aj situácie pravoslávneho spoločenstva v Rzeczipospolitej. V knihe, aby sme sa vyhli skresleniu, citujeme predovšetkým primárne zdroje informácii, teda početné originálne dochované dokumenty.

Zároveň približujeme činnosť bratského hnutia a jeho charakteristiku jednak ako celku (bratského hnutia) tak i činnosť jednotlivých bratstiev osobitne a to po všetkých možných stránkach ich pôsobenia cez celé dejiny ich existencie. Po úvode a historickom exkurze do dejín Pravoslávia na území Rzeczipospolitej v prvej časN pojednávame o vnútornom poriadku a štruktúre cirkevných bratstiev, teda organizačných záležitostiach, v druhej časti rozprávame o cieľoch pôsobenia a činnosti bratstiev a o prostriedkoch používaných k dosiahnutiu týchto cieľov.
Druhá časť je tematicky zameraná na bratstvá ako filantropické spolky a tiež spolky religiózne. Približujeme tiež starostlivosť bratstiev o výstavbu pravoslávnych chrámov, monastierov ako aj o všestranné náboženské a vzdelanostné pozdvihnutie západoruského pravoslávneho obyvateľstva, teda zakladanie bratských škôl a prevádzkovanie tlačiarní na vydávanie nielen školských učebníc, ale aj náboženskej literatúry všetkého druhu. Pojednávame o bratských školách a tlačiarňach ako vo všeobecnosti, tak aj jednotlivo. Pred záverom práce približujeme úsilie bratstiev o podporu Pravoslávia ochranou vonkajších práv Pravoslávnej cirkvi, aj ich blahodárne pôsobenie na vnútorný cirkevný život kyjevskej metropólie. Pred samým záverom práce približujeme aj jednotlivé zdroje príjmov cirkevných bratstiev.

V závere stručne hodnotíme prínos činnosti pravoslávnych laických cirkevných bratstiev (najmä tých najdôležitejších) v živote Pravoslávnej cirkvi západne Rusi a ich význam pre všestranné pozdvihnutie pravoslávneho ruského národa Rzeczipospolitej a zachovania pravoslávnej viery v západoruskom národe.

16,90 €