DUCHOVNO-DUŠEVNÉ MRZÁCTVO ELÍT VEDIE K BIEDE A POROBE, POHÁR UŽ PRETIEKOL ...

17.05.2022

Vladimír Solovjov bol svojho času vyslovil myšlienku, ktorá je jednou z najvýznamnejších duchovných právd, potvrdených v praktickom živote ako axióma. Nech sa páči:

"Ľudstvo nevedome a intuitívne pozná dávno to, čo oveľa neskôr, iným spôsobom, v pojmoch, spoznáva filozofiou."

Túto "Solovjovovu" myšlienku vyslovil prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., v 9. pokračovaní relácie Rozhovory s profesorom Šafinom. Okrem iného sme hovorili aj o tom, že elity, ktoré nám vládnu aj na Slovensku a v podstate na celej Planéte Zem, sú duchovnými mŕtvolami (a že je to pravda). Výnimky? No, to by bolo veľmi náročné vyhľadávanie (ako šafránu).

Každá ľudská bytosť je hmotno - duchovná bytosť, ale duchovná zložka ešte automaticky neznamená to isté ako Svetelná, či dobrá bytosť. To je fakt, ako samotná Planéta Zem a žiaľ máme medzi nami mnoho kreatúr a parazitujúcich entít, ktoré nás vyložene (rôznymi nástrojmi) okrádajú o energiu. Najčastejšou formou kradnutia a vysávania energie je lož. Je nepodstatné, či je vedomá, úmyselná, resp. nevedomá. Ide o prisvojovanie si výhod bytosti na úkor inej bytosti, či skupiny bytostí, národov, atď., ktoré sú nenáležité a nepravdivé (to je jeden z princípov lži ako úpisu). Lenže pozor, obidve strany sú vo vychýlení, aj ten kto klame, aj ten, kto sa nechá klamať a rešpektuje situáciu, ktorá príčinne tvorí nevyvážený dej.


Mnoho mysliteľov a bádateľov, filozofov, vedcov, mudrcov nadviazalo na vyššie citovanú myšlienku V. Solovjova. Potvrdili ju a priamo v hmotnom svete na Zemi a aplikovali pri hlbokých úvahách o slobode a Pravde. Aj v dávnej minulosti nachádzame v spisoch Platóna, Aristotela, či ďalších tieto princípy. Úprimná snaha, láska a vášeň pre pravdu, múdrosť, horela aj v srdciach mnohých slovenských národných hrdinov a buditeľov. 

Prosím pekne tu neide o falošné "horovanie". Je elementárnou principiálnou úctou k vlastnej minulosti, histórii svojho národa, poznať to, čo sa dialo v minulosti, pochopiteľne pravdivo. Prečo? Mnoho dôvodov je, ktoré majú dynamický vplyv. Napríklad sebaúcta. Sebaúcta je mimoriadne dôležitá, aby človek vedel rozdiel medzi nadutým egom a čistou integritou bytosti, zmyslom života, svojim poslaním. Prečo som tu na Zemi? Lebo som sa narodil? ...


Pokiaľ nemáme záujem poznať pravdivo minulosť a ani nevytvárame v sebe potrebu pre mravnú iniciatívu poznať pravdu, sme jednoducho povedané, duchovne leniví. To znamená, že nesieme v sebe energetický odpad, nánosy, ktoré našu sebaúctu znevažujú, určitým spôsobom blokujú, resp. nemáme potrebu hlbokého sebapoznania. A to je problém. Konzum nás sťahuje na úroveň Vedomia s veľmi nízkou frekvenciou. 

To je ako s čítaním, vzdelávaním, potrebou celistvej múdrosti, poznania v architektúre súvislostí. Mala by vychádzať zvnútra ľudskej bytosti. Je to mravná iniciatíva, ktorá svojou čistotou na vzostupe vedie k vysokej kvalite mravnej intuície, vyššej etiky a mravných hodnôt, vyváženosti ľudskej bytosti. Vtedy je možné hovoriť o spravodlivosti, jej elementárnych jemných princípoch. V opačnom prípade sa deje v podstate ako pravidlo to, že sa aplikuje myšlienka analytického hlbinného psychológa Carla Gustava Junga: "Čo nevyjde zvnútra človeka, príde zvonka ako osudová lekcia", alebo "Pokiaľ si neuvedomíme povahu našich vnútorných dejov, prejavia sa nám navonok ako osud ...".

Komplexnosť poznania architektúry súvislostí vylučuje to, aby ľudia inklinovali k zvieraciemu typu psychiky. Ich Vedomie je na vzostupe, namiesto toho, aby stagnovalo, či padalo. Hlboké a poctivé poznanie samého seba, chráni ľudskú bytosť pred pascou davovo - elitárskej spoločnosti. Lenže to musí začínať u jednotlivca, jeho úprimnosťou a rýdzosťou.


Ľudské bytosti, ktoré pracujú na sebapoznaní a zvyšovaní vnútornej čistoty, vnútornej slobody a teda aj Vedomia, na ktoré sú naladené a ktoré uzemňujú, sú preukázateľne menej náchylné na to, že skočia na lož. Vedia prekuknúť propagandu, vnímajú aj jemné energie, zadubencami nezachytiteľné, pretože zapájajú okrem intelektu, vyvážených emócii, vôle aj vysoké kvality intuície, komplexne celú bytosť. Neohúri ich ani fotografovanie sa pri hádzaní sa na koberec v Prezidentskom paláci. Neohúria ich nablýskané autá, ani luxus. V takom prípade je vylúčené, aby takéto bytosti, ktoré nie sú dav a stádo volili elity, aké máme aj na Slovensku.

Výsledok je jasný, zničená krajina, Slovensko rozložené. Ešte len bude zle a bieda, s tým treba rátať. Či sa niekomu páči alebo nie, nech sa zamyslia nad sebou tie indivíduá, ktoré volili tieto úžasné súčasné elity a orgány. Teraz chodia so sklonenými hlavami a hanbia sa (teda aspoň poniektorí). Oligarchia a jej výkon plutokracie by sa nikdy neuchytili, pokiaľ by nemali predpoklady živnej pôdy pre charakter davoelitarizmu. Nikdy. Základ je v úrovni Vedomia jednotlivca a v rodinách. Práve tí, ktorí vidia ten úbohý úpadok mravnej kvality a biedu na Slovensku, práve tí by mali zabrať pri najbližších komunálnych voľbách na jeseň 2022. Konečne sa uvedomiť, prejaviť odvahu. Tu ide o naše deti a vnúčatá, ďalšie generácie. Kde sa podela zodpovednosť voči Životu a Vedomiu? Tam sa bude lámať chlieb.

Dnes už nestačí len používať sekvencie DNA ... bojuj, uteč alebo schovaj sa. Je potrebné vytvoriť a aplikovať "poznávaj a spolupracuj". Lenže na to je potrebné pochopiť, že pokiaľ sa nezvýši frekvencia Vedomia potrebného počtu jednotlivcov, ktorí sú schopní vytvoriť informačné a morfické pole uzemnením úplne nových ideý v praktickom živote, nič nové a priaznivé pre Evolúciu nevznikne. Bez tejto zmeny v princípe sa stále budú opakovať tie isté chyby a anomálie, v iných šatách. Do kedy ešte bude civilizácia žiť v sebaklamoch? Inak to nie je možné!!!   

Zbabelá argumentácia vymetených jedincov o tom, že na Slovensku predsa máme aj tých, čo si dobre žijú ako zbohatlíci, je potvrdením práve davoelitárskej štruktúry a dimenzie plutokracie, ktorá nechce a nepotrebuje poznať Pravdu, pretože tá, by ju rozložila.


Jozef Miloslav Hurban (19. marec 1917 - 21. február 1888), mimoriadna osobnosť našich dejín, ako hrdina, vyslovil niekedy tieto myšlienky, nech sa páči: 

"Slovanstvo verí za to, že v ňom je to jedno oko duchovnô, ktorô nemau žiaden národ pred ním žijúci" ... 

"U nás sa veda vierou nepošľapáva, ale vyvoláva k života skutkom, ale oslavuje a premieňa vo videnia istoty a pravdy; nám je treba viery pre vedu a vedy pre vieru ... 

Sila tá, ktorá primusí svet uveriť v tie kráľovstvá duchovnie, jediná táto sila leží vo vede; veda stvoruje tých junákov, čo premôžu svet vierou" ...

Tieto citáty pochádzajú napríklad z diel J. M. Hurbana a P. K. Hostinského : Prvoťini vedi slovanskej. In: Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literatúru, 1851, diel 2, Zápisky. Rukopis v Literárnom fonde Matice slovenskej, signatúra M45D8, ale aj iných písomností.


Je potrebné uviesť, že aj samotný Jan Ámos Komenský poukazoval veľmi jasne na princípy Sofiológie. Ústredným v jeho diele je dôraz na celkovosť poznania. Na všetko sa treba dívať z hľadiska "trojakého oka", "troch divadiel vecí", "troch božských kníh", "troch otvorených zdrojov božskej múdrosti - zmyslov, rozumu a Písma: "Není-li něco dostatečně vyvozeno ze smyslů, rozumu a Písma, nesouvisí-li něco harmonicky s ostatním, nesmí se to vyslovit". Kto by sa uspokojil len s jedným z vyššie uvedených princípov, upadol by do priepasti omylov, varoval Komenský. "Teprve ten, kdo si osvojil vlastními smysly, vlastním rozumem, vlastním a bezprostředním svědectvím Božím znalost užívání věcí, teprve ten ví, že se neklame". Komenský tento ideál všestrannej múdrosti nazýval Pansofia a vkladal do nej veľkú nádej, pretože sa mala stať prostriedkom všenápravy ľudských vecí (rovnako ako neskôr u Štúrovcov).

J. A. Komenský zapísal predmetné myšlienky v dielach: Přehled fyziky opravené z hlediska principu božského světla. In: Vybrané spisy J. A. Komenského, zv. V, Praha, 1988, s. 92 a Panorthosia. In: Obecná porada o nápravě věcí lidských. Praha, Svoboda, 1992, zv. III., s. 328.


Prečo asi vyslovil Hurban tieto myšlienky, ktoré citujeme? Len tak? Alebo vnímal niečo vyššie, čo má zušľachtiť Slovanov a teda aj nás Slovákov. Chápete o čom písal? Viete čo to znamená "... v ňom je to jedno oko duchovnô, ktorô nemau žiaden národ pred ním žijúci"? Nič, nedochádza? 

Žiaľ, niekde je pozhasínané, niekde nie. Niet pochýb o tom, že pokiaľ chceme vedieť rozpoznávať Pravdu a lož, Svetlo a temnotu, Dobro a zlo, bez zapojenia čistej intuície sa nepohneme, je potrebné celostné komplexné poznanie. Dobro a zlo majú totiž úplne iný nosný typ energie a nikdy nebudú spolupracovať. Zlo sa nikdy neuspokojí s ničím, pretože stále chce všetko ovládnuť.


Nuž s ružou proti tanku nie je možné sa brániť. Pokiaľ situácia na Slovensku zašla až tam, že etika a mravnosť sú bez obsahu, ako nepotrebné pre fungovanie živého sociálneho organizmu spoločnosti, sloboda sa falošne zamieňa za anarchiu, keď sa oceňujú štátnymi vyznamenaniami "zločinci", keď platí, že čím väčší bordel, tým viac fanúšikov má, kde deti sú indoktrinované a debilizované, starci a dôchodcovia považovaní za zbytočných, kde bieda ľudí je považovaná elitami za smiešnu, kde varovania skúsených odborníkov smerovaných hlupákom a dilentantom (Vladimír Soták, šéf Železiarní Podbrezová a Klubu 500 dnes upozorňoval tesne pred totálnym kolapsom), pani Čaputová, jej tím a vláda SR nepovažuje za podstatné ... potom, je zrejme z hľadiska Duchovnej vedy a poznania nevyhnutým následkom, že z biedy a popola (ako Fénix) povstane ľud, ktorý v sebe ešte má posledné čriepky sebaúcty a úcty k Životu. 

Platí nepísaná duchovná zásada, že pokiaľ nie je možné riešiť vyviazanie disharmonických dejov v jemnejjších duchovno - duševných úrovniach frekvencie Vedomia, potom problém zapadne do hutnosti hmoty, v ktorej žijeme, a v ktorej je riešenie oveľa hrubšie a protiklady dobra a zla mimoriadne vytesnené.  

Práve komunálne voľby na jeseň 2022, sú ďalšou existenčnou skúškou Slovákov. História nie je učiteľkou, ale skôr cvičiteľkou, pretože zadáva úlohy, a pokiaľ ich ľudia nevyriešia vyvážene v Mieri, Spravodlivosti a Pravde, zadá im ich znova ...  


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022https://www.ariadneknihy.sk/