Podľa SÍL SVETLA v duchovnom pozadí sveta, je HUDBA SFÉR pre ľudské bytosti na Zemi najvyšším zo všetkých umení ...

24.12.2022

Máme tu Vianoce, Svetlo sa môže rozjasniť v našich srdciach, môžeme ho vyžarovať okolo nás. Žiaľ, že nie všetky bytosti na Zemi k svetlu inklinujú ...

O to viac môžu práve tie Ľudské bytosti, ktoré chcú žiť ako bytosti Svetla, Svetlo prijať do svojich sŕdc a rozžiariť sa. 

Želáme vám, milí priaznivci a čitatelia, pokojné a radostné prežitie sviatkov plných Svetla, Lásky, Pohody v Zdraví, v kruhu svojich najbližších, načerpajte mnoho priaznivej energie, budeme ju potrebovať ...

Sily Svetla, ktoré vedú "Boží zámer" pre priaznivý vývoj podávajú pomocnú ruku každému človeku, ktorý má o ne záujem. Každému, kto si skutočne váži hodnoty ako Pravda, Láska, Spravodlivosť, Čestnosť ... 

V minulosti boli veľmi čistými a vzácnymi bytosťami v rámci Duchovných ľudských hierarchii vyššie úrovne duchovných bytostí anjelov, nazývaných anjeli Dhyani, alebo aj konkrétne Serafíni a Cherubíni. Hovorievalo sa, že Serafíni ako poslovia čistej lásky v zlatistom svetle sídlia pri Božom tróne a hneď obďaleč sú nádherní Cherubíni (Cherubovia), v nádhernom striebornom jase. Cherubíni sa energeticky zjavujú aj v prítomnosti žien, ktoré sú v požehnanom stave, vtedy má žena veľmi špecifickú vyžarujúcu krásu. Práve Serafíni a Cherubíni ako mimoriadne čisté bytosti Svetla v minulosti, sa zjavili len mimoriadne čistým ľudským bytostiam, pretože človeka nečistého srdca, svojim pohľadom mohli spáliť. Niečo podobné sme mali možnosť vidieť ako princíp archetypu vo filme Nekonečný príbeh (Sfingy). Len, kto čistotou svojho srdca obstál, prešiel ich bránami, až k Najvyššej svätyni na vrchole nášho Stvorenia (Vesmíru).

V minulosti sa hlavné triedenie duchovných ľudských hierarchii delilo na tri hierarchické skupiny a to nasledovne : Prvou boli tie najbližšie k Božiemu trónu - Serafíni, Cherubíni, Tróny. Druhou skupinou boli : Panstvá, Sily, Mocnosti. Treťou, frekvenčne najbližšie k ľudským bytostiam boli Kniežatstvá, Archanjeli, Anjeli. Každá triáda mala svoje špecifické úlohy v duchovných svetoch. Napríklad "Tróny" zodpovedali za spravodlivosť. 

Dnes už priaznivý vývoj v duchovnom pozadí sveta vedú vyššie a čistejšie Svetelné tvorivé energie, stvorené pre vyššiu spravodlivosť a etiku, podporu Života, avšak, máloktorá bytosť žijúca na Zemi sa dokáže s nimi spojiť, práve kvôli svojemu "nečistému vnútru, či srdcu", pre spôsob života, ktorý vedie v materiálnom svete. Preto hovoríme o slobodnej vôli, každý si vyberá, k čomu inklinuje, na čo sa naladí svojou bytosťou. Či bude mať vo svojej bytosti vyššie percento duchovnej temnej energie (zlo, lož), alebo pomerove viac Svetelnej energie (Dobro, Pravdivosť, čestnosť, ...). Práve primitívi, ktorým je to smiešne, práve tí najviac škodia vývoju na Zemi.

Výhodou materiálneho sveta s hrubou hutnosťou hmoty, v ktorom žijeme, je práve to, že zlo a Dobro sú maximálne vytesnené a môže dôjsť k stretu a boju medzi nimi. 


Ako je možné do hrubohmotného materiálneho sveta preniesť jemné čisté svetelné energie? Môžeme spomenúť napríklad hudbu sfér. Nie náhodou sa hovorí v mnohých múdrych starých textoch, že duchovné bytosti anjeli Dhyani "vyspievali Vesmír", na základe plánu Stvoriteľov tohto nášho Vesmíru. Grécky mudrc Pythagoras ako prvý učinil objav, že hudobné intervaly sú v podstate matematické pomery dĺžok strún či frekvencií. Ľubozvučné intervaly je možné vyjadriť ako pomery malých celých čísel, na rozdiel od neľubozvučných. Každý interval má svoju špecifickú kvalitu a vyvoláva inú duševnú náladu. Prečo je tomu tak, to je dodnes záhadou a predmetom záujmu najlepších neurovedcov. Tajomstvo sa dá zistiť, pokiaľ máte napojenie na duchovné pravdivé zdroje poznania, kde telepatickým spôsobom vám môže napríklad Vesmír odpovedať, na otázku Prečo?

Podstatou je, že čím je vyššia frekvencia harmónie (vyváženosti) zvuku "Hudby sfér", na ktorú sa dokáže človek naladiť, tým sa prejavuje v hmote, materiálnom svete, ako vyššia a jemnejšia úroveň mravnosti a etiky, čestnosti, spravodlivosti, pravdivosti. Inak to môžeme poznať aj pod pojmom, ako "úroveň Vedomia" ľudskej bytosti. 

Nemôžete chcieť od hrubozrnného človeka, aby bol empatický a etický, pretože jemu vyhovuje, že je sebecký hulvát s obrovským nadutým egom. O to viac, keď je so sebou spokojný. Pokiaľ sa nezmení, vývoj sa o neho postará, skôr, či neskôr. Preto je veľmi priaznivé, keď sa dieťa zaujíma už vo veku 3 - 5 - 7 rokov o hudbu, dá sa to vybadať. Vidíte, ktoré zvuky ho zaujímajú, či ide o dychové nástroje, sláčikové, alebo klavír a podobne. Tieto informácie sú veľmi významné, najmä, keď ich dokážete prečítať. Ideálne je, pokiaľ dieťa inklinuje k vážnej klasickej hudbe. Naopak, veľmi nevhodné sú štýly ako techno, house a pod.

Napríklad hudobní skladatelia žijúci pred Bachom priraďovali stupnice k planétam, anjelom a bohom. Od tej doby, čo sa zaviedlo temperovanie, zúžil sa počet tónin viacmenej na dve - dur a moll. Kedysi v prirodzenom ladení, mala každá stupnica svoj osobitý charakter a prenášala dušu do inej nálady. C dur, D dur, E dur... Alebo rovnaké, pretože obsahovali rôzne intervaly medzi notami. Skladatelia žijúci pred Bachom vedome priraďovali stupnice k planétam, anjelom, bohom a skúmali ich účinky. Stupnica A moll napríklad podnecuje zamilovanosť, a preto je tóninou Venuše. "Slnečnou" tóninou je B dur, protože pozdvihuje dušu k veľkoleposti a majestátu. Pokiaľ chce skladateľ dosiahnuť prehĺbenie a melanchóliu, tak zvolí "saturnskú" tóninu E moll.

Podľa starých predstáv však anjelská hudba nie je len taká, ako ľudská hudba. Má tvorivú a čistiacu moc. Duchovné bytosti a sféry Svetla sú ako hlásky "Božieho slova", svetelné sféry rôznych frekvencii, Evolučné sféry, ktoré majú stále vyššiu úroveň harmónie, skrze ktoré bolo stvorené všetko. Prírodné aj kultúrne formy sú "zhustená" hudba. Jednou z duchovných právd je axióma, že dejiny sa odohrávajú v cykloch založených na čísle sedem ... Je len na slobodnej vôli a úsilí ľudskej bytosti, na čo sa naladí a následne, aké inšpirácie prenesie do praktického života v hmotnom svete ...

Veľa Svetla a priaznivých inšpirácii počas sviatočných dní prajeme ... © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

https://www.ariadneknihy.sk/