Udalosť na Spiši ako súčasť temných vplyvov v duchovnom pozadí vplývajúca aj na voľby

06.04.2024

Nehoda v Spišskom podhradí v deň prezidentských volieb okamžite v nás evokovala nedobré znamenie nasledujúcich udalostí, pokiaľ sa nezmobilizuje dostatočný počet voličov, ktorí "prečíslia" liberálnych nielen mladých voličov podnecovaných okrem iného aj sfetovanými hercami na pódiách. 

Chápeme, že mnoho ľudí možno nebude chápať súvislosti, ale vzhľadom k historickým faktom, ktoré v pozadí ovplyvňujú aj realitu v súčasnosti, je dôležité ukázať, čo sa môže odohrať a prečo sa táto smutná udalosť udiala. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým rodičom detí, ktoré sa už nevrátia domov a želáme skoré uzdravenie všetkých zranených ...

 

Spišské podhradie napriek množstvu rómskych obyvateľov (inak po slovensky aj Cigánov), má bohatú históriu a bolo strediskom dôležitého diania už v dávnej histórii. Nie náhodou bolo zaradené k svetovému dedičstvu UNESCO, aj keď si o tejto organizácii "NWO" myslíme svoje. 


Trocha z historického pozadia : 

Najstaršie osídlenia na tomto území pochádzajú z 5. tisícročia pred Kr.. Tieto údaje potvrdzujú archeologické nálezy z vrcholu kopca s nadmorskou výškou 634 m - najvyššieho bodu Spišského hradu. Druhá etapa osídlenia začala v druhej polovici 3. tisícročia pred Kr. na neďalekých svahoch masívu Dreveník, kde bohato prekvital život ľudí púchovskej a bukovohorskej kultúry.

V 2. storočí po Kr. však toto osídľovanie ustalo. Ľudia sa presídlili na Dreveník, kde v 11. stor. po Kr. vzniklo rozsiahle opevnené hradisko.

V období formovania Uhorského štátu sa ľud opäť usadil na hradnom brale. Na prelome 11. - 12. storočia sa hradný kopec začal osídľovať natrvalo. Práve do tohoto obdobia siahajú počiatky budovania stavebného komplexu Spišského hradu.

V súvislosti s hradom, ako centrom celého Spiša, začali vznikať v jeho okolí malé osady, ktoré boli závislé od hradu. Obyvateľmi týchto osád bolo hlavne služobníctvo hradného pána. Postupom času sa niektoré osady spojili do väčších dedín alebo miest. Takýmto spôsobom - spojením troch obcí - vzniklo aj Spišské Podhradie na sútoku Jablonovského potoka a potoka Teledin (neskôr premenovaného na Uhľový potok).

Židovská komunita patrila k veľmi dôležitej časti celej komunity. Najmä v 19. stor. V roku 1850 tu vznikla "Chevra Kadisha" - Svätá spoločnosť. Židia tu mali svoje obradné kúpele - "mikva"; "Talmud Tora" - základnú školu; "yeshiva" - vyššiu školu. Väčšina obchodov, malých dielní a majetku patrila alebo bola spravovaná Židmi. Prvú synagógu postavili okolo roku 1875. V roku 1905 však podľahla spolu s desiatkami domov veľkému požiaru. Na jej mieste bola postavená nová synagóga v modernejšom štýle.

Po 2. svetovej vojne sa už tento život v Spišskom Podhradí neobnovil. V roku 1940 žilo v meste a hlásilo sa k židovskej viere 442 ľudí z 3120 obyvateľov. Po oslobodení sa však do mesta nevrátil takmer nikto. Synagóga - jediná zachovaná zo 14 na Spiši - v súčasnosti sa využíva na kultúrne účely (výstavy, koncerty) a v budúcnosti sa v nej uvažuje so zriadením múzea. Združenie priateľov Slovenska a Mierové zbory pomohli pri jej rekonštrukcii a pri obnove židovského cintorína.

Dejiny tohoto cirkevného mestečka siahajú až do 9. stor. n. l. V tomto období jestvoval na lúke oproti dnešnej Spišskej Kapitule pomerne veľký, pravdepodobne benediktínsky kláštor. V 11. stor. bola na mieste medzi dnešnou katedrálou a biskupským palácom kaplnka sv. Ondreja. Vlastné dejiny Spišskej Kapituly začínajú koncom 12. stor. po založení spišského prepoštstva, ktorého vznik má súvis s nemeckou kolonizáciou Spiša !!!

Dlhé bolo zistené osídlenie z obdobia Veľkomoravskej ríše. Spišské Podhradie bolo pôvodne sídliskom pod Spišským hradom. Patrilo k Spoločenstvu spišských Sasov a už v 14. st. sa vyvinulo vo významné stredisko remesiel.

Prvá známa písomná zmienka o Spišskom Podhradí pochádza z roku 1249, ale je zrejmé, že nemeckí kolonisti tu boli usadení už pred vpádom Tatárov roku 1241. Blízkosť Spišského hradu ako administratívneho centra Spiša spôsobila, že Spišské Podhradie sa nevyvinulo na bohaté obchodné mesto, ale zostalo poľnohospodársko – remeselníckym mestečkom. Mestské výsady a samosprávu Spišskému Podhradiu potvrdil roku 1271 kráľ Štefan V.. a neskôr ďalší panovníci. Ladislav V. zvaný Pohrobok udelil mestu roku 1456 právo týždenného trhu. Od prvej tretiny 14. st. malo mesto nemocnicu. Právo na konanie trhov a jarmokov mu bolo udelené v rokoch 1433 a 1456. Dejiny mesta sú späté s menom uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského, ktorý Spišské Podhradie ako súčasť spoločenstva 13 spišských miest roku 1412 dal do zálohu Poľsku.


Pôdorys mesta sa postupne ustálil koncom 15. st., jeho podobu určili cesty okolo hradného kopca vedúce z Levoče do Prešova a Spišských Vlách. Ústredný priestor medzi akoby vidlicou ciest tvorí nepravidelné námestie, okolo ktorého pokračuje ďalšia zástavba bočných ulíc. Zachované goticko – renesančné meštiacke domy ilustrujú architektonickú kultúru a úroveň ich staviteľov a majiteľov.

Už v 13. stor. tu fungovala škola a Spišská Kapitula bola vyhlásená za "hodnoverné miesto" (mala právo vydávať a overovať listiny a vykonávať notárske a právne úkony). V roku 1774 zriadila Mária Terézia v Spišskej Kapitule biskupstvo, ktorému sa hovorilo aj malý Vatikán. V roku 1648 tu bolo založené jezuitské gymnázium, v roku 1815 seminár a v roku 1819 učiteľský ústav. V súčasnosti je tu sídlo teologickej fakulty a Seminára biskupa J. Vojtaššáka.

Na Slovensku sa napríklad už v 14. stor. ťažili zlaté a strieborné rudy takmer zo všetkých ložísk, ktoré sa na Slovensku nachádzali. Najväčší rozsah malo baníctvo v banskoštiavnickom rudnom revíre. Druhý najvýznamnejší rudný revír bol na Spiši, kde bola rozvinutá banská výroba, najmä v Gelnici, Smolníku a Spišskej Novej Vsi. Vysokú produkciu drahých kovov ešte aj v 14. stor. umožnilo exploatovanie povrchových partií rudných žíl. Prirodzeným pokračovaním bol prechod na hlbinnú ťažbu a Slovensko bolo ovládnuté Habsburgovcami, ktorých financovali práve Fuggerovci, ktorí neskôr emigrovali do USA. Samozrejme ešte predtým do Benátok a Londýna.

Najnepriaznivejším dôsledkom prechodu na hlbinnú ťažbu bolo ohrozovanie baní spodnými vodami. Z údolí sa začali raziť k baniam štôlne, ktorými voda odtekala prirodzeným spádom, tzv. odvodňovacie alebo dedičné štôlne. Aj napriek týmto veľkým problémom bolo už v 14. stor. hlbinné dobývanie rúd veľmi rozsiahle. Toto dobývanie si ale vyžadovalo aj oveľa väčšie výrobné náklady, väčší počet pracovných síl a nutne znamenalo aj klesanie príjmov z banskej činnosti. Ročná produkcia zlata v 14. stor. sa odhaduje na 2 000 – 2 500 kg ročne. Vzrástla aj ťažba strieborných rúd. Produkcia striebra sa odhaduje v Uhorsku na 10 000 kg ročne, čo predstavuje asi 25 % celoeurópskej produkcie. Ďalším kovom, ktorý sa v 14. stor. získaval vo veľkých množstvách, bola meď. Ťažila sa hlavne v okolí Banskej Bystrice, Ľubietovej, Smolníka, Gelnice a Spišskej Novej Vsi. Táto meď sa vyvážala hlavne do Benátok, kde sa čistila a odlučovalo sa z nej aj striebro. V 14. stor. vzrástol aj význam ťažby medených rúd a výroby medi vo východoslovenských mestách. Tzv. spišská me´ď ovládla v tom čase trhy severnej Európy. Posledný kov, ktorý sa vyrábal na Slovensku a vyvážal aj do zahraničia, bolo železo. Najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie železorudné ložiská sa nachádzali v Spišsko - gemerskom rudohorí. 

V 15. stor. dochádza k postupnému úpadku baníctva v Kremnici, a to tak v ťažbe zlata, ako aj striebra. Tento úpadok má korene v raste výrobných nákladov, technických a technologických problémoch a v nedostatku kapitálu. To zapríčínilo, že domáci podnikatelia postupne opúšťali banskú výrobu a uvoľňovali cestu cudziemu kapitálu. V 15. stor. dochádza aj ku kríze medenorudného baníctva. O toto baníctvo sa však postupne začala zaujímať rodina Thurzovcov. Najprv skupovali na Spiši medenú rudu, zhutňovali ju vo vlastných hutách a me´d vyvážali do Poľska. Postupne získali v Smolníku a Gelnici aj medenorudné bane. V rokoch 1494 – 1496 sa J. Thurzo zmocnil všetkých baní na Starých Horách, Pieskoch a Španej Doline. Ani on však nestačil všetky financovať, preto sa spojil s hornonemeckým obchodným domom Fuggerovcov a vytvorili Thurzovsko – Fuggerovskú spoločnosť (1494). A kto sú Fuggerovci je veľmi dobre známe. V stredoveku to bola najbohatšia rodina z Augsburgu.

Brestlitovská únia v roku 1596 znamenala postupné ale isté vyvraždovanie pravoslávnych a rôzne pogromy. Zároveň toto územie bolo osídľované nemeckými obchodníkmi vrátane Fuggerovcov. Indíciou rozvinutého baníckeho a hutníckeho spracovania miestnych surovín sú početné nálezy, svedčiace o čulom obchode s týmito surovinami, napríklad existencia našej najstaršej opevnenej osady na starovekej obchodnej ceste pri Spišskom Štvrtku – na Myšej hôrke z bronzovej doby. Cesta spájala staroveký Spiš s civilizačnými centrami Stredomoria, najmä achájskym Gréckom. 

A v tom spočíva kameň úrazu. Práve územie Spiša, na jednej strane vyzdvihované ako svetové kultúrne dedičstvo UNESCO a hrdosť Slovenska, na druhej strane tak zanedbávané a osídlené cigánmi, málo rozvinuté, ale bohaté na nerastné bohatstvo, tak potrebné Európe. Z hľadiska duchovného aj  ideologicky ovládnuté Vatikánom, veď aj bol Máriou Teréziou už v roku 1774 nazývaný druhý Vatikán. Blízkosť k Poľsku a k Ukrajine poukazuje na ďalšie fakty súvisiace s dnešnými udalosťami a nedodržiavaním Minských dohôd a teda vojnového incidentu na Ukrajine. História je v podstate jednoduchá, avšak skomplikovaná a prekrútená :-)


Ako je to v súčasnosti?

Na Slovensku je 70 % ľudí, ktorí sú rímsko - katolíckej viery a aj v našej Ústave sa deklaruje Cyrilo - metodské dedičstvo. Pokiaľ poznáte pravdivo históriu a vypočujete si napríklad relácie prof. ThDr. Šafina, tak pochopíte, že pôvodnou vierou na Slovensku (nemyslíme pohanov a ako je dnes mnohými "historikmi" zdôrazňované Slovanská viera) bolo pravoslávie. Keďže históriu píšu víťazi, tak história Slovenska už bola mnohokrát prepísaná a to, čo sa dnes vyučuje v školách je iba fragment toho, čo je skutočná pravda. Verte mi, rodičia, ktorí neučíte deti doma a nevidíte učebnice dejepisu, že je to tak. Samozrejme, že mnoho informácií sa v dejepise učí, ale málo z nich sa deti učia prepojené s inými faktami a v tomto zmysle je veľmi ľahké deti zmanipulovať a veľmi sofistikovaným spôsobom ich nakloniť  k západným hodnotám skriveným spôsobom..

Nehoda a tragédia dňa 6.4.2024 v deň 2. kola prezidentských volieb, je z duchovného hľadiska neblahým znamením, že pokiaľ sa Slováci naozaj nespamätajú a nezačnú si vážiť vlastnú krajinu, môže sa stať, že o túto krajinu prídu a ich deti budú vyrastať v područí "monarchie" Európskej únie, ktorá bude diktovať kompletne všetko. Konieckoncov Korčokov manažér Dzurinda, najväčší temný had a zradca tejto krajiny, inicioval, aby bolo Slovensku zobraté právo veta. Takisto snaha ovplyvňovať politiku Slovenska Českom a EÚ (viď reláciu p. Jílkovej, kde pozvala Eduarda Chmelára v ČT a tie argumenty Čechov, ktorí jednoznačne patria svojimi názormi na opačnú stranu ako my), pričom USA sa "akože" držia v ústraní ... Je možné v tomto ohľade jednoznačne potvrdiť Chmelárove konštatovanie za opodstatnené, že nechať sa vtiahnuť do polemík bez skutočnej kvality, kde je základom lož, polopravdy, nevedomosť, resp. nevzdelanosť a fatálna infantilnosť, či provokácie, je len stratou času. To nemá nič spoločné s kultivovaným dialógom. Z duchovného hľadiska je pravdou, že Češi mnohokrát sú ovládnutí tzv. "bohemizmom", kedy sa domnievajú podvedome, že sú "Bohom vyvolený národ v strede Európy". O tom by sa dalo prednášať hodiny. Česť všetkým výnimkám. Dokonca aj ich panovníci, ako napríklad Karol IV. Veľký bol ovládnutý a disponoval vysokou úrovňou mágie, ktorú aj používal v praktickom živote ...


Pokiaľ ste sledovali snem Hlasu, na ktorom prehovoril aj manažér strany Šutaj Eštók, tak v 40 minúte vyslovuje Peter Pellegrini : "Nech pán Boh ochraňuje Slovensko!". Z duchovno - ideologického hľadiska je autonehoda v Spišskom podhradí určitým energetickým útokom na slovenskú štátnosť a pravé cnostné kresťanské hodnoty, nehovoriac o temných vplyvoch v duchovnom pozadí Vatikánu a rímsko - katolíckej cirkvi, ktoré sa taktiež postupne čistia a vyliezajú z vrstiev. Korčokovi voliči sú predovšetkým liberáli, progresívci, ktorí si myslia, že fanatické vazalstvo a priklonenie sa k Západu bude znamenať rozvoj Slovenska. Žiadna komplexná spolupráca s inými Veľmocami. Na druhej strane voliči Pellegriniho, aj keď je to politik skôr globalistický, nasledovník SMERu, váži si rodičov, svoj domov, svoju vlasť.  

V žiadnom prípade tu nejde o to, že niekto zámerne spôsobil nehodu, ide najmä o to, že v duchovnom pozadí sa "otvorili" aj súvislosti spojené so stredovekom a ovládnutím Slovenska po ideologickej aj materiálnej stránke. Toto ovládnutie súviselo v roku 1596 s Brestlitovskou úniou, s ovládnutím nerastného bohatstva. Spiš bol kolonizovaný nemeckými etnikami, čiže Sasmi a je úplne jasné, ako to súvisí práve s dnešnou situáciou, Nemeckom a Európskou úniou. K Nemecku sa samozrejme prikláňa aj Česko a hrá podľa nôt, ktoré rozdáva Brusel a samozrejme politika v pozadí EÚ, je jej rozbitie zo strany USA (Deep State) ... Poskokom USA je Korčok, tzv. "politická prostitútka", ktorá nemá vlastné hodnoty, ale vyjde s každým za cenu komfortu a pohodlia ... Vážení čitatelia, energetické vrstvy v duchovnom pozadí nesú mnohé informácie z minulosti, ktoré nie je možné podrobne rozpisovať, pretože ich obnaženie a vyviazanie je komplikované. Preto nie je náhodou historická časť tohto článku.

A poďme sa pozrieť ešte na jedno nerastné bohatstvo, ktoré by radi ovládli mnohí a tým je urán a to je aj jeden z dôvodov, prečo tak veľmi USA tlačia svojho kandidáta.

https://spravy.rtvs.sk/2022/04/vychod-sr-ma-bohate-loziska-uranu-obyvatelia-by-vsak-boli-proti-jeho-tazbe/


Banské spoločnosti sa o urán zaujímajú v 13 lokalitách Slovenska.

Banské spoločnosti mali k 1. januáru 2008 registrované povolenia na prieskum zásob uránu v 13 oblastiach Slovenskej republiky. Prieskumné územia sú lokalizované vo všetkých častiach Slovenska od Nového mesta nad Váhom až po Zemplínsku oblasť. Celková rozloha uránových prieskumných území už dnes v SR presahuje 300 štvorcových kilometrov. Väčšinu licencií na prieskum slovenských zásob uránu vlastnia zahraničné spoločnosti z Kanady a Austrálie.

"Kanadská spoločnosť Tournigan Gold Corporation kontroluje prieskumné územia na Jahodnej pri Košiciach, v Novoveskej Hute pri Spišskej Novej Vsi, v oblasti Spišský Štvrtok, Spišský Štiavnik a Švábovce pri Poprade, ako aj lokalitu Kluknava sever pri Krompachoch," uviedol pre TASR Juraj Rizman (áno ten Rizman :-) po boku našej dosluhujúcej p-rezidentky - už v roku 2008) z organizácie Greenpeace. Rovnako štyri prieskumné územia kontroluje aj austrálska firma Crown Energy. Táto spoločnosť má povolenie na prieskum uránu vo Vikartovciach pri Poprade, v oblasti Kluknava juh pri Krompachoch, pri obci Selce v tesnej blízkosti Banskej Bystrice a na Zemplíne južne od Trebišova, doplnil.

Veľmi cenným územím je územie východného Slovenska, kde sa incident odohral a o čo aj v budúcnosti pôjde. Slovensko má vraj zásoby uránu na 50 rokov a pokiaľ je tu aj takýto problém: https://www.trend.sk/spravy/zajati-uranovej-pasci-sme-zavisli-exporte-uranu-ruska, tak Slovensko je veľmi cenné pre EÚ a obyvatelia tu ani tak potrební nie sú? Alebo áno? Európska únia je totiž od ruského exportu uránu závislá a ostatné zdroje predsa zrušila svojim skvelým Green Dealom s Gretou Thurnberg na čele. 


Z á v e r  :

Milí čitatelia prosím buďte si vedomí toho, že podstatné veci sú pred očami ľudí väčšinou skryté, avšak v duchovnom pozadí v úrovni rôznych energetických vrstiev viditeľné. Treba si to priznať. Preto bez najmenších pochybností pravdivé poznanie nie je len o empirických dátach, ale o komplexnosti a celistvosti. Celostné poznanie. Tragická udalosť dnes 6. apríla 2024 poukazuje jasne aj na určitý energetický útok proti Životu, proti plodeniu života, Životu na Slovensku, kde vyhasli životy 3 mladých dievčat. Pochopiteľne, že to nie je náhoda, že sa táto tragická udalosť stala dnes ... Otázky, ktoré sa jasne vynárajú : Akého prezidenta Slovensko chce? Takého, čo je skazený had, ktorý zničí a v podstate roztriešti Slovensko? ... Áno, už dnes vieme o separatistických náladách na viacerých miestach na Slovensku, nielen na východe, ale aj na severe, či juhu. Je to tak. Nechcite to pochopiť rozumom, či egom. Nie je to možné. Je potrebné vysoké naladenie v duchovných úrovniach, aby človek pochopil pravdivo súvislosti ... Áno, Slováci majú tendencie podľahnúť ovládaniu jednak energeticko - informačnému, duchovnému, ideologickému a aj materiálnemu, na druhej strane sú prítomné opačné extrémy. Už sme o tom písali vo viacerých článkoch. Preto je najdôležitejší komplexný duchovno - energeticko - hmotný vzostup jednotlivca každodennou prácou na sebe správnym spôsobom, výjsť zo zóny komfortu, čo je bolestivé a pre drvivú väčšinu jedincov nepopulárne. Áno, je pravdou, že mnoho občanov na Slovensku je ovládnutých astrálnym egregorom, ktorý má tendenciu kvalitu ich života v budúcnosti v podstate "zničiť" aj priamo v súvislosti s druhým kolom prezidentských volieb."


© Andrea Lavenda, www.ariadneknihy.sk, apríl 2024

© Marian Lavenda, www.ariadneknihy.sk, apríl 2024

https://www.ariadneknihy.sk/