PRINCÍPY schopnosti objektívneho rozpoznávania Dobra a zla zakladajú vzostup etiky a mravnosti ... (3. časť)

09.11.2022

V závere druhej časti nášho článku zo dňa 6. 11. 2022 na túto tému sme uviedli :

Hlavný omyl intelektuálneho procesu, ktorý zrodil ideológiu buržoázneho liberalizmu je v tom, že ignoruje proces osobnostného rozvoja, počnúc predhistóriou počatia až po vstup do dospelosti, miesto toho začína analýzou spoločnosti dospelých ľudí - po tom, čo ich sformovala davo - elitárna kultúra, a keď už v ľuďoch nie je možné veľa toho zmeniť. 

Druhý omyl spočíva v tom, že sa ignoruje predhistória spoločnosti, ktorá neprestáva vplývať na jej život. Vznikom komfortnej zóny ľudí vedie k vyhnívaniu a duchovnej lenivosti a absencii mravných hodnôt, súcitu, ľudskosti a nezištnosti, k poklesu frekvencie Vedomia.

Z týchto okolností vyplývajú všetky zamlčania, ktoré prakticky všetky vyhlásenia liberalizmu robia neadekvátnymi pre život, a najmä jeho deklaráciu o rovnakých možnostiach, slobode a právach človeka, premieňajúc ich na politickú demagógiu, zakrývajúcu systém exploatácie človeka človekom,ktorý ničí práva a slobody prevažnej väčšiny ľudí v liberálnej kultúre.

Ak proces formovania osobnosti začneme skúmať od obdobia pred počatím, tak všetky davo - elitárne kultúry sú také, že v priebehu celého tohto procesu od obdobia pred počatím až po vstup do dospelosti sa jedinec ocitá pod vplyvom rôznych škodlivých faktorov, ktoré :

1. znižujú biologický potenciál možností dospelého jedinca - ako následkom narušenej genetiky v období pred počatím i počas samotného počatia, tak aj v dôsledku potlačenia a zdeformovania genetického programu rozvoja organizmu počas gravidity a dospievania organizmu;

2. potláčajú a deformujú proces formovania psychiky osobnosti ako informačno - algoritmického systému, v dôsledku čoho prevažná väčšina nedosahuje ani pred pubertou, no ani ku koncu života (občas v hlbokej starobe) tú špecifickú štruktúru algoritmiky psychiky, ktorá odlišuje skutočného Človeka od ostatných, ktorí tú kvalitu zatiaľ nedosiahli, viac - menej človeku podobných členov spoločnosti, inštinktom podriadených stádovo - svorkových banderlogov a "skotov", "vlkov", alebo "žralokov" samotárov; naprogramovaných rôznymi presvedčeniami "zombi", neschopných samostatne vyjsť spod ich moci; démonov, žijúcich podľa princípu "robím si, čo sa mi zachce a komu sa to nepáči, nech ukáže, že je väčší frajer".


Dnes pokračujeme v systémovej analýze temnej úrovne vedomia nízkej frekvencie, ktorá je nosnou pre liberálne a ultraliberálne hodnoty mravnej vyprázdnenosti a zvrátenosti ...

Toto všetko je typické pre všetky davo - elitárne spoločenstvá, a ich kultúry sa navzájom líšia len špecifickými súbormi faktorov, ktoré potláčajú a deformujú biológiu členov spoločnosti a rozvoj ich psychiky, a tiež - štatistickým rozložením tohto typu faktorov podľa sociálnych skupín a podľa etáp osobnostného rozvoja od obdobia pred počatím po vstup do dospelosti, v tej alebo inej spoločnosti a v tej alebo inej jej sociálnej skupine. T.j. vplyv rôznych typov škodlivých faktorov v rámci národnostného alebo konfesionálneho davo - elitárneho systému je rozložený rozdielne medzi jej spoločenskými skupinami, a v mnohonárodnostných a mnohokonfesionálnych spoločenstvách je rozložený rozdielne medzi jeho kultúrne osobitými skupinami.

Akonáhle toto všetko zafungovalo a jednotlivec, ktorému "Zhora" bola otvorená možnosť stať sa Človekom, dosiahol dospelý vek, tak sa ukazuje, že:

1. na jednom "chvoste" štatistického rozloženia sa sústredili tí, ktorých výsledky práce budú určovať osud sfér činností národov a celého ľudstva na desaťročia a storočia dopredu;

2. na druhom "chvoste" štatistického rozloženia sa sústredili tí, ktorí sú schopní len "byť závislí na narkotikách", plodiť sebe podobných biologických a morálnych mrzákov, obviňovať zo svojho trápenia kohokoľvek okrem seba a vyžadovať od okolia a štátu starostlivosť o svoju "veľkú osobnosť" i tých degenerátov, ktorých sa im podarili splodiť.


Liberálne hodnoty sa opierajú o Vedomie ovládacích duchovných energii, ktoré nepozná skutočnú duchovnú slobodu. Duchovná sloboda (inak Svetlo) má charakteristické znaky také, že bytosť neparazituje na žiadnej inej bytosti a súčasne nenechá parazitovať ani na sebe. Vytvára vyvážené deje v praktickom živote. A to sa nedá len intelektuálnym spôsobom. Opäť sme pritom, že je potrebné sa ladiť na energie, ktoré vyvažujú a spolupracujú a nie ovládajú. To je kľúčové. Nezabúdajme, že najväčšie intelektuálne konštrukty, aj vo vede, spôsobili vždy na Zemi vojny. 

Len výnimočne liberálne štruktúry dokážu v sebe pestovať vyššie úrovne etiky, súcitu, ľudskosti, väčšinou sú im cudzie. Ponorením do materiálneho sveta, lipnutím na ňom sa liberál postupne prepracuje do Vedomia, kde dôjde k odpojeniu duchovnej zložky bytosti (umŕtveniu), výsledkom ktorej je zvierací sebecký typ psychiky, démonického ovládnutia, ktorý vidí krátkozrako svoju budúcnosť v hromadení materiálneho bohatstva a zvyšovaním spotreby. 

Tieto bytosti nepoznajú hodnotu ľudského života, večné hodnoty, známe heslo "žijeme predsa len raz, tak si užime" ... 

Skutočne, pokiaľ vidíte aj to neviditeľné, ste až zhnusení, aká je nízka frekvencia tohto liberálneho vedomia a jeho egregorov, ktoré ovládajú ľudí na Planéte Zem.

V každom prípade opísaná skutočnosť má v určitej špecifickej podobe svoje miesto aj vo všetkých kultúrach, ktoré vznikli na základe ideológie buržoázneho liberalizmu.


No doslova až potom - čo sa štatistické rozloženie kedysi počatých a stanuvších sa dospelými (vrátane oboch "chvostov") sformovalo pod vplyvom škodlivých faktorov kultúry - sa zrazu objavujú ideológovia liberalizmu a vyhlasujú :

1. rôzni ľudia majú rôzne schopnosti, a preto nie všetci sú schopní obstáť v konkurencii, stať sa úspešnými podnikateľmi a štátnymi činiteľmi alebo pracovať v prestížnych profesiách;

2. napriek tomu všetci majú rovnaké možnosti realizovať svoj potenciál, pretože všetci sú si pred zákonom rovní (ale to, že predchádzajúce pôsobenie škodlivých faktorov, navyše po dobu niekoľkých pokolení, bolo v sociálnych skupinách nerovnomerne rozložené, a preto počiatočná rovnosť možností tu nebola, to zostáva zamlčané);

3. každý je slobodný v uplatnení svojho pracovného potenciálu;

4. všetko v spoločnosti je objektívne spravodlivo regulované trhom.


Tu prichádza liberálna patológia psychiky, v krajnom prípade si s úškľabkom a skrývajúc vlastný názor, alebo s bezočivým pohľadom spomenú na aforizmus Churchilla: "Demokracia je najhoršia forma vlády, s výnimkou všetkých ostatných foriem, ktoré boli odskúšané.", aby svojim oponentom dali najavo, že buržoázno - liberálna demokracia je bezalternatívnym blahom, napriek všetkým jej chybám a nedostatkom.

Úloha vykorenenia exploatácie "človeka človekom" predpokladá :

1. vykorenenie celého súboru škodlivých faktorov z kultúry spoločnosti, negatívne pôsobiacich na biológiu človeka a formovanie jeho psychiky v procese dospievania práve ako psychiky Ľudskej;

2. zabezpečenie ochrany politiky zbavovania sa exploatácie človeka človekom i predpokladov vzniku tohto javu - ako pred vplyvom sociálneho živlu i predhistórie spoločnosti, tak aj pred cieľavedomým odporovaním takejto politike zo strany tých, ktorí sú zainteresovaní (kvôli morálnej skazenosti, lebo sa nestali Ľuďmi) na podpore a zdokonaľovaní systému exploatácie "človeka človekom".

Postupne sa viacerí dostávame na základe systémovej analýzy toho, čo sa deje na Slovensku za posledné dva roky, ale aj v celej EÚ k filozofickým princípom, že podstata fašizmu nie je len v diktatúre, a nie je len v terore, ale v snahe zabrániť ľuďom stať sa Ľuďmi, poničením ľudskej dôstojnosti a v tom niet principiálneho rozdielu medzi všetkými totalitárnymi tyraniami a buržoázno - liberálnymi demokraciami. 

Rozdiel je len v prostriedkoch dosiahnutia ich spoločného cieľa a výške frekvencie temnej energie, ktorá ho uzemňuje. To znamená, že buržoázny liberalizmus ako ideológia v hlbokých princípoch prameniacich z duchovného pozadia sveta aj ako politická a ekonomická prax je odrodou fašizmu.

... pokračovanie v štvrtej časti ...    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

https://www.ariadneknihy.sk/