PRAVDIVÉ POZNANIE MINULOSTI OSLOBODZUJE ... ODTAJNENIE INŠTITÚCIE MJ 12 (2. časť)

10.06.2022

V článku zo dňa 7. júna 2022 sme začali písať o konkrétnych skutočnostiach v súvislosti s odtajnením organizácie MJ 12, zriadenej v minulosti vládou USA, pre rôzne špinavé operácie smerujúce aj proti ľudskej civilizácii. V dnešnom článku budeme pokračovať ...


Prezident Eisenhower pri svojej veľmi plodnej činnosti zažil mnoho výnimočných udalostí. Stretol sa dokonca aj s mimozemskými bytosťami a žiaľ bol spoluautorom veľmi temných častí dejín ľudskej civlizácie. Po plánovaných veľmi utajených kontaktoch vlády USA, podpísal Eisenhower dohodu medzi USA s mimozemskými bytosťami. Prvý akceptovaný mimozemský vyslanec z vesmíru bol označovaný menom a titulom nasledovne : "VŠEMOHÚCA VÝSOSŤ KRILL". Vzhľadom k tomu, že bol všeobecne známy odpor Američanov k monarchistickým titulom, nakoniec bol mimozemský vyslanec nazvaný "ORIGINÁLNY RUKOJEMNÍK KRILL".

Dnes už vieme s vysokou presnosťou, že sa jednalo o temné mimozemské entity z oblasti súhvezdia ORION (okolie formácii hviezdnych systémov Rigel a Betelgeuse), ktoré sú známe v mytológii ako "nebeskí lovci", ktoré vždy mali chúťky ovládať tento Vesmír. K tomu sa ešte vrátime podrobne v ďalších článkoch.


V tejto časti je vhodné poznamenať, že vlajka mimozemských bola nazvaná "Trilaterálna insígnia". Bola namaľovaná na vesmírnych plavidlách kontaktujúcich bytostí a aj na ich uniformách. V rámci odtajnených materiálov boli pristátia a schôdzky Eisenhowera s mimozemskými entitami starostlivo nafilmované a dodnes tieto filmy existujú.

Aká to bola dohoda, ktorú podpísal Eisenhower? Čo bolo jej predmetom? Nie, toto nie je sci-fi priatelia, toto sú utajované dejiny ľudskej civilizácie, ktoré už boli odtajnené. Základnou zásadou dohody bolo, že mimozemšťania sa nebudú starať do našich záležitostí a ani my, ľudia do nich. Lenže až také jednoduché to zase nebolo. Vláda USA sa zaviazala utajiť prítomnosť mimozemšťanov na Zemi za každú cenu. Za akú cenu? Aký to bol úpis?

Mimozemské entity sa zaviazali na oplátku odovzdať nové technológie pre podporu nášho vedecko - technického rozvoja. Vymedzilo sa, že spomínané entity neuzatvoria žiadnu inú dohodu s iným štátom na Zemi okrem USA. Absolútne scestnou akceptáciou vlády USA bolo, že mimozemšťanom bude umožnený odvoz určitého počtu ľudí na lekárske pozorovanie pod podmienkou, že títo ľudia neutrpia žiadne škody, a budú vrátení na svoje pôvodné miesta s tým, že si na nič nespomenú (špeciálne hypnózy).


Mimozemšťania sa zaviazali utajenej MJ 12 predkladať pravidelné správy o kontaktoch s ľuďmi a dávať k dispozícii správy o vlastných uzneseniach. Taktiež bolo dohodnuté, že každá strana prijme vyslanca druhej strany. Špeciálnymi časťami dohody boli rozhodnutia o výstavbách podzemných základní pre používanie touto mimozemskou rasou a dve základne pre spoločné používanie. Spomínaná výmena technológii sa mala odohrávať práve na týchto spoločne zriadených podzemných základniach. Základne určené pre mimozemšťanov, boli vybudované pod indiánskymi rezerváciami v Utahu, Colorade, Novom Mexicu a Arizone.

Ďalšia základňa bola zriadená v Nevade na území známom ako S4 a to 7 míľ južne od západných hraníc územia 51, známeho ako Dreamland (Zem snov). Všetky územia užívané mimozemšťanmi kontrolovalo Ministerstvo námorníctva, personál bol potom pod dohľadom námorníctva.

Aj keď výstavba základní začala hneď, do roku 1957 sa podarilo vybudovať len malú časť. Boli potrebné väčšie finančné prostriedky. Ďalej sa pracovalo na tzv. "Žltej knihe". Proces vysokého utajenia to komplikoval. Práve z tohto dôvodu bol vypracovaný projekt "REDLIGHT" (Červené svetlo) a boli začaté prípravy na skúšobné lety s mimozemskými lietadlami. V Groom Lake v Nevade, bolo na území, kde sa skúšali nové zbrane, vystavané supertajné zariadenie. Toto zariadenie dostalo názov DREAMLAND a bolo podriadené námorníctvu. Personál bol menovaný prezidentom a musel sa podrobiť skúške inteligencie Q - skúške bezpečnosti (asi si viete predstaviť o čo išlo).

Základňa mimozemšťanov, kde dochádzalo k výmene technológií, leží na území 4. Toto územie dostalo krycí názov "ODVRÁTENÁ STRANA MESIACA".


Armáda bola poverená výstavbou super tajnej organizácie na ochranu mimozemských projektov s vysokým stupňom utajenia. Názov organizácie bol NATIONAL RECONNAICANCE ORGANISATION (Národná výskumná organizácia), sa nachádza vo Fort Carson v Colorade. Špeciálne tímy, vyškolené k ochrane tajných projektov, dostali názov DELTA TEAMS (známe aj ako Delta Force).

Ďalší projekt, ktorý bol súčasťou temných procesov s vysokým stupňom utajenia s krycím názvom SNOWBIRD (Snežný vták), mal za úlohu "vysvetľovať" nežiadúce pozorovania UFO klamným tvrdením, že ide o lietadlá leteckých vzdušných síl USA s červenou žiarou. Pre tento účel boli vyvinuté aj lietadlá v počte niekoľko kusov, s použitím konvenčnej technológie a bolo podniknutých niekoľko letov pre uspokojenie tlače.

Vojenský úrad Bieleho domu zorganizoval a zriadil ďalšiu zo svojich špinavostí. Akú? Zriadil tajný fond s mnohými miliónmi dolárov, pochopiteľne asi nie je ťažké si domyslieť pôvod týchto peňazí, pokiaľ hovoríme o prísne tajných operáciách. Tieto peniaze boli použité na výstavbu 75 podzemných základní. Takto to bolo plánované. Prezident Eisenhower veľmi poctvivo vysvetľoval, že sa jedná o stavby pre prezidenta a vládu USA v prípade vojny. V skutočnosti však bolo vybudovaných stavieb s týmto účelom len veľmi málo.


Milióny dolárov prešli Vojenským úradom do MJ 12 a odtiaľ do zmluvných firiem. Z tohoto zdroja boli primárne financované vrcholne tajné operácie a aj vojenské základne a ďalšie zariadenia, presne tak, ako to bolo dohonuté pod "Alternatívou 2". (v iných článkoch si vysvetlíme, čo to bolo Alternatíva 2). Je zrejmé, že prezident Johnson taktiež využil prostriedky tohto fondu na výstavbu jedného kina a na rekonštrukciu ďialnice k svojej farme. Nemal ani v pozícii prezidenta šajnu o tom, na aký účel sú tieto peniaze určené ...

Je potrebné opakovane zdôrazniť, že spomínaný tajný fond Bieleho domu založil "pre podzemné stavby" prezident Eisenhower v roku 1957. Prostriedky do neho prichádzali aj z kongresu, pod zámienkou zariadenia a udržiavania tajných zariadení pre prezidenta a prípade vojny s krycím názvom: "NÚDZOVÉ UBYTOVANIE PRE PREZIDENTA". Išlo o čierne fondy vysokého stupňa utajenia, kde sa preprali peniaze z rôznych kanálov, totálne zneprehľadnených finančných tokov. Až do roku 1980 vedelo o zdroji a účele tejto siete len niekoľko jedincov. Na začiatku boli prítomní poslanec George Mahon z Texasu "PRIDEĽOVACIEHO REPREZENTAČNÉHO KOMITÉTU BIELEHO DOMU" a jeho Obranného komitétu. Taktiež, ďalším jedincom bol predseda podkomitétu reprezentanta Bieleho Domu povereného prideľovaním peňazí pre vojenské stavby Robert Sikes z Floridy. Údajne sa tvrdilo, že hovorca "Reprezentantov" Jim Wright rozdeľoval peniaze v Kongrese, a ďalej, že bol daný do pohybu mocenský proces s cieľom Wrighta z tejto inštitúcie vyradiť. Na konci stál prezident, organizácia MJ 12, riaditeľ vojenského úradu a šéfkomandant námorných síl vo Washingtone.

Čiastky peňazí boli schvaľované oddelením komitétu a výborom prideľované ministerstvu národnej obrany ako prísne tajná vec pre výstavbu vojenských objektov. Armáda však nemohla s týmito peniazmi disponovať a vôbec nevedela, k čomu boli určené. Autorizácia disponovania s nimi vychádzala v skutočnosti z ministerstva námorníctva. Peniaze išli na oddelenie inžinierov mariny Chesapeake, ktorí však s nimi rovnako nemohli disponovať. Dokonca ani veliaci dôstojník, admirál, nepoznal pravý účel ich použitia.


Iba jeden jediný muž, komandant mariny, ktorému bolo oddelenie Chesapeake podriadené, ale ktorý bol zodpovedný len vojenskému úradu Bieleho domu vo Washingtone, vedel skutočnú čiastku a jej konečné použitie. Totálne utajenie, ktoré tento fond obklopovalo, znamenalo, že takmer všetky stopy, vedúce k niekoľkým málo zasväteným, boli zahladené. Nikdy neexistovalo a dodnes neexistuje žiadne účtovníctvo, ktoré by zaznamenávalo použitie tohto tajného fondu.

Obrovské čiastky tohoto prísne tajného fondu boli transportované na tajné miesto v Palm Beach na Floride, ktoré patrí pobrežiu Guard a volá sa Peanut Island. Ostrov leží v susedstve pozemku, ktorý patril Josephovi Kennedymu. Úmyselne bola rozšírená informácia, že peniaze sú používané na rekonštrukciu tohto územia a pre okrasné účely. Existujú však dohady, že jeden zamestnanec a strážca pobrežia Guard, predával na hraniciach tohoto pozemku v kufri peniaze poverencovi rodiny Kennedyovcov. Mohlo sa snáď jednať o odškodné rodine Kennedyovcov za stratu ich syna Johnna F. Kennedyho... V roku 1967 nasledovali ďalšie platby, neskôr ustali. Výška týchto obnosov a rovnako ich vlastné použitie zostali neznáme.


Medzitým Nelson Reckefeller opäť zmenil funkciu. Tentokrát mal prevzať starú pozíciu C. D. Jacksona, ktorá bola označená ako "zvláštny splnomocnenec pre stratégiu studenej vojny". Tento post sa mal počas rokov vyvinúť v úrad, v ktorom neskôr pôsobil Henry Kissinger pod Nixonom. Oficiálne mal Nelson Rockefeller fungovať ako poradca a pomocník pre rozvoj porozumenia a kooperáciu medzi národmi. Bolo to však iba maskovanie, pretože v skutočnosti bol koordinátorom prezidenta pre spravodajskú službu. V tejto novej funkcii podliehal Rockefeller priamo prezidentovi. Zúčastňoval sa zasadania kabinetu SFR (Ekonomickej polície) a Národnej bezpečnostnej rady, tzn. najvyššieho grémia vo vnútri vlády, vydávajúceho smernice. Krytie špiny na najvyššej (nad)štátnej úrovni ...

Neskôr bol Rockefeller preradený na ďalšiu významnú funkciu vedúceho tajného oddelenia s názvom "Plánovacia koordinačná skupina", ktorá bola vytvorená v marci roku 1955, pod NSC 5412. Táto skupina sa skladala z rôznych členov, krátkodobo dosadzovaných v závislosti na denných programových bodoch. Trvalými členmi tejto skupiny boli Rockefeller, ďalej jeden člen ministerstva obrany, ministerstva zahraničia a riaditeľ CIA. Skoro sa ujal názov "5412 Komitee" alebo "Zvláštna skupina". Pravidlom 5412/1 bolo, že tajné operácie musia byť schvaľované výkonným komitétom, zatiaľ čo v minulosti boli podobné operácie schvaľované len autorizáciou riaditeľa CIA.


Vytvorenie KOMISIE MJ 12 bolo realizované tajným rozkazom prezidenta Eisenhowera pod číslom NSC 5410, ktorý predbehol NSC 5412/1, ktorý potom vytvoril trvalú komisiu. Bola nazvaná MAJORITY 12 (MJ 12) a mala strážiť a dohliadať na všetky tajné aktivity, riadiť ich a zaoberať sa otázkami mimozemšťanov. NSC 5412/1 mala potom nájsť dôvod častých schôdzok v prípade, že by kongres a tlač boli príliš zvedaví. MAJORITY 12 (MJ 12) pozostávala s Nelsona Rockefellera, riaditeľa CIA Allena Wellscha Dullesa, ministra zahraničia Johna Fostera Dullesa, ministra národnej obrany Charlesa E. Willsona, predsedu Joint Chiefs of Staff admirála Arthura W. Radforda, riaditeľa FBI J. Edgara Hoovera a zo šiestich mužov z riaditeľstva CFR, známych ako "Múdri muži" (Mozgový trust). Jedna väčšia kreatúra ako druhá...

Všetci títo "múdri muži" boli členovia tajnej spoločnosti univerzitných absolventov, ktorí sa sami nazývali "Jason Society" alebo "Jason Schollars". Členovia tejto spoločnosti sa rekrutovali zo spolkov "Skull & Bones" (Lebka a skrížené hnáty), alebo Scroll & Keys" (Zvitok a kľúče) z Harwardu a Yale (univerzít).

"Múdri muži" boli jadrom organizácie CFR. Jednalo sa o 12 členov vrátane prvých šesť z vládnucich pozícií, teda o príslušníkov Majority 12 (MJ 12). Túto skupinu tvorili vedúci úradníci a riaditeľ CFR a neskôr Trilaterálnej komisie (TC), ku ktorej patrili: Gordon Dean, George Bush (neskorší prezident USA) a Zbigniew Brezinski. Najdôležitejšími a najvplyvnejšími medzi "Múdrymi mužmi", ktorí spolupracovali s MJ, boli John McCloy, Robert Lovet, Everal Harriman, Charles Bohlen, George Kennan a Dean Acheson. Ich politický vplyv siahal až do rokov sedemdesiatych. Stojí za zmienku, že prezident Eisenhower a taktiež tak aj prvých šesť členov MJ a vlády, boli taktiež členmi CFR.

Čoskoro sa na základe hĺbkových šetrení zistilo, že nie všetci "Múdri muži" študovali v Harvarde alebo Yale a že nie všetci z rad Skull & Bones a Scroll & Keys boli zvolení na základe svojej príslušnosti k Harvardu. Túto záhadu si môžete ľahko zistiť, keď si prečítate knihu "Múdri muži" od Waltera Isaacsona a Evana Thomasa (vydaná Simon & Schuster, New York). Pod vyobrazením 9 v strede knihy nájdete poznámku: "Lovett v Yale" a hore vpravo "Na pobreží". Jeho snímok v Skull & Bones vznikol na jednej leteckej základni v blízkosti Duenkirchenu.

Z toho je evidentné dobre, že členovia boli bežne prijímaní na základe svojich zásluh pred študijným obdobím a vôbec nie výlučne preto, že navštevovali Harvard a Yale.

Neskôr bolo do Jason Society pribratých niekoľko ďalších ľudí. Všetci boli príslušníkmi CFR a v tom čase boli známi ako členovia "The Eastern Establishmentu". Toto môže byť vodítkom k pochopeniu vplyvu a významu väčšiny členov tajnej College Societies. Jason Society sa rozrastala a prosperuje dodnes, teraz sú však v nej združení členovia Trillateralan Commission (TC). Títo členovia existovali v utajení už pred rokom 1973. Názov TC má pôvod vo vlajke mimozemšťanov.

MJ 12 existuje stále. Za Eisenhowera a Kennedyho bola táto organizácia úmyselne nazývaná 5412 "Comitee", pretože názov 5412 bol odhalený v knihe "Tajná vláda" (The Secret Government). Autorovi knihy bolo dovolené nahliadnuť do informácii o 5412/1, a to preto, aby sa utajila existencia NSC 5410. Za Nixona, Forda, Cartera, bola nazvaná "40 Comitee" a za Reagana "PI 40 Comitee". Počas týchto rokov sa menili ba názvy, podstate skazenosti sa zvyšovala.


V roku 1955 bolo zrejmé, že mimozemšťania Eisenhowera oklamali a porušili dohody. Na mnohých miestach USA sa objavovali zohavované mŕtvoly ľudí a zvierat. Vzniklo podozrenie, že mimozemšťania neuzavreli nejakú stálu a platnú dohodu o svojom kontakte s ľuďmi a pod záštitou MJ 12, ktorá im povolila odvážať ľudí tejto krajiny k vlastným pokusom, svoju kompetenciu prekračovali. Vznikli obavy, že odvezení ľudia sa nikdy nevrátia. Objavilo sa tiež podozrenie, že mimozemšťania spolupracujú so SSSR. Toto podozrenie sa neskôr aj potvrdilo, odkryli sa mnohé exopolitické pasce, ktoré nie sú vyčistené dodnes ... pracuje sa postupne na tom, aby sa vyviazali prostredníctvom Síl Svetla.

Došlo k niekoľkým vzdušným súbojom medzi leteckými silami USA a mimozemskými entitami, kde bolo jednoznačné, že na technologické zbraňové systémy mimozešťanov vzdušné sily USA nestačili.

V mesiaci november 1955 bola vydaním prehlásenia NSC 5412/2 založená študijná spoločnosť pre skúmanie a šetrenie všetkých faktorov, použiteľných k vykonávaniu smerníc v zahraničnej politike a nukleárnom období. To bol opäť len maskovací ťah, aby sa zatajil pravý účel štúdie, najmä otázky súvisiace s mimozemšťanmi ...

Takže vidíme ďalšie čriepky koreňov vlády, ktorá sa snaží nás presviedčať minimálne 80 rokov a aj v súčasnosti, že ona je tá "vyvolená", s patentom na demokraciu a slobodu na Planéte Zem aj spolu s Deep State, ako bábkami, ktoré riadi pár "nefilimovských londýnskych rodov" na Zemi (pôvod zla siaha ešte oveľa vyššie) ...

Ďalšie zaujímavosti v súvislosti s problematikou ovládania ľudskej civilizácie dnes odtajnenými informáciami v minulosti aj z oblasti temných vplyvov exopolitiky sa dočítate v ďalších pokračovaniach článkov ... (aj na telegramovej skupine ARIADNE_knihy_podcasty).

Pre skladanie celistvej mozaiky si môžete zakúpiť knihy, ktoré vám k tomu napomôžu ... Rozhovor s mimozemšťanom alebo Výnimočná Planéta u nás, alebo v obchode na www.infovojna.bz


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

https://www.ariadneknihy.sk/