Ovládanie vzdelávania alebo len konšpirácia?

21.10.2022

Nachádzame sa vo fáze, kedy sa dá povedať, že je nie o 5 minút dvanásť, ale 5 minút po dvanástej pre uvedomenie si skutočnosti, kam kráča naše školstvo. Avšak, naše školstvo je len výsledkom vplyvu západnej kultúry, ktorá sem plíživým spôsobom postupne preniká už 100 rokov a vplýva na myslenie nás a aj našich potomkov. 

Vzdelávanie je jednou z najhlavnejších oblastí, ktorými možno ovplyvňovať masy a je mečom, ktorý môže vplývať na spoločnosť pozitívne alebo negatívne a masy rozdeľovať. Veľmi sa nehovorí o tom (asi náhodou), že počas 30. rokov 20. storočia v Rusku, v čase vlády J. V. Stalina, sa znížilo vplyvom vzdelávania požívanie alkoholu, zvýšila sa gramotnosť a vzdelanosť obyvateľstva na takú úroveň, že bolo možné rozvíjať kozmonautiku, letectvo či námorníctvo, čo sú oblasť, ktorá pevne súvisí s odbormi ako je matematika, fyzika, biológiaa bola vytvorená teória podobnosti


Čo to je teória podobnosti? 

"Ako už názov tejto teórie prezrádza ide o teóriu troch fyzikálnych polí, medzi ktorými je podobnosť a zároveň aj odlišnosť. Tieto tri fyzikálne polia vytvárajú reálny svet, všetko čo existuje pozostáva len z týchto troch fyzikálnych polí a okrem nich už nič iné neexistuje. Tie tri fyzikálne polia sú: Priestorové pole (gravitácia, rotácia) - inak nazývané ako Prvé pole a opisuje ho Teória priestorovej interakcie, čo je úplná gravitačná teória, Elektromagnetické pole (elektrická a magnetická sila) - inak nazývané ako Druhé pole a opisuje ho Teória elektromagnetického poľa, Časticové pole (silná a slabá sila) - inak nazývané ako Tretie pole a opisuje ho Teória časticového poľa. Z uvedeného vidíme, že súčasná fyzika zle identifikuje sily, lebo nie sú štyri sily ako uvádza v literatúre, ale je sedem síl (zrejme aj viac). Ak chceme urobiť Jednotnú teóriu poľa musíme hovoriť o siedmych silách a tie zjednotiť do jedného vzťahu (vzorca). Posledná sila, ktorá uvedeným fyzikálnym poliam dáva objem je sila, ktorou sa vysvetľuje čas a je to tiež silová interakcia. Šesť síl pôsobí v jednej ploche, na ktorú je kolmá táto siedma sila, ktorá je kolmá na všetky sily z danej plochy. Všetkých šesť síl dokáže na seba pôsobiť, zosilňovať alebo zoslabovať jednu alebo druhú silu."

Ako vidíte, je to také komplikované, že ľudský mozog bez "kvalitného" klasického vzdelania by nebol schopný takéto niečo vymyslieť. Teória podobnosti a odlišnosti troch fyzikálnych polí nám rieši aj otázku života. Fyzikálne pole má vedomie, je to atribút hmoty. Priestorové pole je dobré vedomie. A tu sa už dostávame do kvantovej fyziky a napríklad aj k takým projektom ako je CERN. Tu sa ktosi "zahráva s ohňom", veda sa chce hrať na "bohorovnú" a určité podsúvané informácie aj zo strany exopolitických štruktúr a entít, ktoré nedokáže prekuknúť, sú temnými inšpiráciami vedy. 

Mnoho z vedomostí a teórií, na ktoré sa prišlo, nie sú všeobecne známe, aj keď nie sú utajované, nie je vôľa, aby to vedeli deti. Keďže máme už 5. rok domáce vzdelávanie a syn "pokročil" do 5. ročníka, boli sme donútení, nie v zmysle, že sa nám nechce, ale v zmysle povinnosti priložiť k žiadosti o individuálne vzdelávanie aj vzdelávací plán a teda je potrebné si preštudovať, čo sa deti v danom školskom roku učia, takže si vieme porovnať, čo sme sa učili a na akej úrovni my a kam "dospelo" školstvo teraz. Máme k dispozícii učebnice a dovolím si tvrdiť, že nie je pravda, že sú deti zaťažované. Všetko sú to len výhovorky k tomu, aby sa z detí stali poslušní občania II. až III. kategórie. V školách všeobecne chýba disciplína. Liberalizmus degeneruje už v úrovni detí, kedy "individualizmus" umožnuje aroganciu, drzosť, bezočivosť, absenciu empatie, chorobnú súťaživosť, neschopnosť spolupráce. Vzťahy nahrádzajú mobily a počítače, online vzdelávanie počas pandémie jasne zaviedlo ďalšie princípy, ktoré bolo možné počas tzv. pandémie zaviesť a odskúšať si tak, ako by to mohlo fungovať pre ďalšie zdebilnenie a benevolenciu.

Predkladáme výňatok z knihy Protokoly sionských mudrcov, ktorý sa týka práve vzdelávania. Každý si môže nájsť súvislosti medzi tým, čo je plánované a čo sa už stalo realitou :

Protokol 16 

Zničenie univerzít. Nahradenie klasicizmu. Vzdelanie a hodnosť. Reklama na moc "vládcu" na školách. Zrušenie bezplatného vyučovania. Nové teórie. Nezávislosť myslenia. Vizuálne učenie.

Aby sme zničili akékoľvek iné kolektívne sily, než sú naše vlastné, zneutralizujeme prvý stupeň kolektivizmu - univerzity, prevychováme ich novým smerom. Ich šéfovia a profesori budú na prácu pripravení podrobnými tajnými akčnými programami, od ktorých sa beztrestne ani o kúsok neodchýlia. Budú menovaní s mimoriadnou opatrnosťou a budú úplne závislí od vlády.

Z vyučovania vylúčime štátne právo, ako aj všetko, čo sa týka politickej otázky. Tieto predmety sa budú učiť niekoľko desiatok osôb vybraných pre ich výnimočné schopnosti spomedzi zasvätencov. Univerzity by nemali vypúšťať zo svojich múrov hlupákov, vymýšľajúcich plány na ústavu, ako sú komédie či tragédie, zaoberajúce sa politickými témami, v ktorých ani ich otcovia nikdy ničomu nerozumeli. Zle smerované oboznamovanie viacerých ľudí s otázkami politiky vytvára utopistov a zlé témy, ako sami vidíte na príklade všeobecného vzdelania gójov v tomto smere.

Museli sme do ich vzdelávania zaviesť všetky tie princípy, ktoré geniálne rozbili ich systém. Keď budeme pri moci, odstránime zo školstva všetky trápne subjekty a urobíme z mládeže poslušné deti úradov, ktoré milujú vládcu ako oporu a nádej na mier a pokoj. Klasicizmus, ako každé štúdium starovekých dejín, v ktorom viac zlých ako dobrých príkladov nahradíme štúdiom programu budúcnosti.

Vymažeme z pamäti ľudí všetky skutočnosti predchádzajúcich storočí, ktoré pre nás nie sú žiadúce, a ostanú len tie, ktoré popisujú všetky chyby gójskych vlád. Výučba o praktickom živote, o povinnom systéme, o vzťahu ľudí k sebe, o vyhýbaní sa zlým egoistickým príkladom, ktoré rozsievajú nákazu zla a ďalšie podobné otázky výchovného charakteru budú v prvých číslach vyučovacieho programu, vypracovaný podľa samostatného plánu pre každú hodnosť, ani pod akým rúškom bez zovšeobecňujúceho vyučovania.

Táto otázka je mimoriadne dôležitá. Každá verejná hodnosť musí byť vychovávaná v prísnych vymedzeniach, podľa účelu a práce. Náhodní géniovia vždy dokázali a budú môcť prekĺznuť do iných radov, ale kvôli tejto vzácnej nehode je vpúšťanie priemernosti do radov iných ľudí, odoberanie miest tým, ktorí sú v týchto radoch inherentní rodom a povolaním, úplným šialenstvom. Sami viete, ako sa to všetko skončilo pre gójov, ktorí dovolili tento flagrantný nezmysel.

Aby vládca pevne sadol do sŕdc a myslí svojich poddaných, je potrebné pri svojej činnosti poučovať všetkých ľudí v školách a na námestiach o svojom zmysle a skutkoch, o všetkých svojich dobrých skutkoch. Zničíme všetko bezplatné učenie. Študenti budú mať právo zhromažďovať sa spolu so svojimi príbuznými, ako v klube - vo vzdelávacích inštitúciách: počas týchto stretnutí, počas sviatkov budú učitelia údajne bezplatne prednášať o otázkach medziľudských vzťahov, o zákonoch príkladu, o represáliách zrodených z tzv. nevedomých vzťahov a napokon o filozofii nových teórií, ktoré svetu ešte neboli odhalené.

Pozdvihneme tieto teórie na dogmu viery ako prechodný krok k našej viere. Na konci výkladu nášho programu činnosti v súčasnosti a budúcnosti vám prečítam základy týchto teórií. Jedným slovom, s vedomím zo stáročných skúseností, že ľudia žijú a riadia sa myšlienkami, že tieto myšlienky ľudia absorbujú iba pomocou vzdelávania, ktoré sa poskytuje s rovnakým úspechom všetkým vekovým kategóriám, samozrejme, len rôznymi metódami, budeme absorbovať a skonfiškovať v náš prospech posledné záblesky nezávislosti myslenia, ktoré už dlho smerujeme k predmetom a nápadom, ktoré potrebujeme.

Systém obmedzovania myslenia už funguje, v takzvanom systéme vizuálnej výchovy, ktorý má moc premeniť gójov na nemysliace, poslušné zvieratá, čakajúce na vizualizáciu, aby to pochopili... Vo Francúzsku jeden z naši najlepší agentov, Bourgeois, už vyhlásili nový program vizuálneho vzdelávania. 

Toľko 16 Protokol Sionských "mudrcov".


Čo je to Bourgeois?  

Pôvodný význam buržoázny je z francúzskeho slova buržoa, čo znamená malé trhové mestečko alebo opevnená osada. V stredoveku boli ľudia, ktorí žili v týchto vidieckych mestách, známi ako buržoázni. Keďže mestskí ľudia boli o jeden ekonomický krok vyššie ako roľníci, buržoázia bola prvou strednou triedou (na Slovensku možno povedať ako "malomeštiaci").

V 17. storočí nadobudla buržoázia novú, kritickejšiu konotáciu. Napríklad francúzsky dramatik Moliere napísal v roku 1670 hudobnú komédiu s názvom " Le Bourgeois Gentilhomme " alebo "The Bourgeois Gentleman", ktorá si robila srandu z naivného sociálneho horolezca zo strednej triedy, ktorý si najíma tútorov a módnych poradcov, aby zapadli do vysokej triedy. spoločnosti. 

Je to vlastne novozbohatlíctvo, sledovanie nových trendov, opakovanie po "holywoodskych" hviezdach, športové autá, jachty, bazény, tetovanie, piercing, móda, postmoderné umenie, hudba ako je metal, rock alebo opakovanie po popových hviezdach. Jednoducho "západná" kultúra a vyzvihovanie EGA a ROZUMU.


Čo sa týka vizuálnej výchovy,  je to jednoznačne napojenie na digitálny svet a virtuálnu realitu, interaktívne tabule v školách, takmer 2/3 obrázkov v učebniciach základných škôl, "hravé" učebnice, ktoré v žiadnom prípade nepodporujú čítanie u detí a teda rozvíjaníe a prepájanie hemisfér, teda prepájanie tvorivého a logického myslenia. Áno, obrazy - vizuál vplývajú na myslenie, ale tak ako všetko, aj táto stránka sa dá zneužiť a tým zneužitím je práve ovládanie. 

Programovacie filmy a rozprávky vytvorené dnešnou technikou, ktoré krásnym vizuálnym stvárnením sú ako živé, resp. môžete už mnoho filmov v kinách sledovať aj ako 3D, čiže nachádzate sa vo virtuálnej realite a ste programovaní tým, čím si oni želajú. Deti, ktoré absolvujú 3D projekciu v kinách, veľmi ľahko sa stanú "programovateľnými". 

Všetko vo vzdelávaní ide "čisto náhodou" podľa ich plánu a tento plán nie je prehliadnutý ani učiteľmi, pretože všetko je zaobalené krásnymi slovami, ktorými manipulujú masy. Vypočujte si napríklad 9. časť čítania z knihy A. Riveru: Posledné varovanie - Dejiny NWO, ktorý sme výnimočne urobili aj vo vizuálnej forme. 


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022


 

https://www.ariadneknihy.sk/