PRIATEĽSTVO a MIER ako KĽÚČ K SPOLUPRÁCI MEDZI KUBOU A SLOVENSKOM v oblasti CESTOVNÉHO RUCHU 

11.06.2023

Pre priaznivý vývoj je potrebné prenášať nové tvorivé impulzy do našej reality. Nestačí len opakovať popisovanie starých nevhodných vzorcov správania a kritizovanie chýb, je potrebný celkový vzostup. V piatok 9. júna 2023 v miestnosti Divadelnej sály KONGRESU v objekte Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene, sme mali príležitosť zúčastniť sa a aj moderovať Seminár o príležitostiach rozvoja cestovného ruchu a vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Kubánskou republikou.

Spoluorganizátormi boli o. z. Fórum sociálnej spravodlivosti, zastúpená p. Ľubomírom Rejkom, Ekonomická fakulta UMB, Katedra CR a spoločného stravovania v Banskej Bystrici zastúpená Ing. Dianou Kvasnovou, PhD., Veľvyslanectvo Kubánskej republiky v SR v zastúpení pani konzulkou, manželkou veľvyslanca Rafaela P. Pinto Bécquera, a ďalšími pracovníkmi veľvyslanectva a Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene.

Cieľom seminára bolo odprezentovať zaujímavé možnosti v oblasti cestovného ruchu na Kube a spolupráce so subjektami zo Slovenska. Seminára sa zúčastnili aj študenti SOŠ, ktorí študujú cestovný ruch a hotelové služby a teda mali možnosť získať cenné informácie, ktoré sa na vyučovaní nedozvedia.


Prvým prednášajúcim bol p. Beljak, podpredseda BBSK, ktorý je povolaním archeológ. Odprezentoval históriu Pustého hradu, vzácne archeologické nálezy a možnosti pre rozvoj cestovného ruchu vo Zvolene a jeho okolí. Všetci účatníci sa pri jeho rozprávaní vrátili do obdobia hodín dejepisu a k tomu, že história Pustého hradu siaha až do doby kamennej podľa historických nálezov a zároveň pozval na návštevu tejto historickej pamiatky, ktorá sa momentálne využíva aj na zaujímavé podujatia. Dokonca sa Letnej školy archeológie môžu zúčastniť aj VŠ študenti archeológie a to práve na Pustom hrade. Viac informácií nájdete tu: PUSTÝ HRAD 

Druhým prednášajúcim boli zástupcovia Kubánskej ambasády. Pani konzulka Sra. Mercedes Santos Calzada ako poverený splnomocnenec, predniesla informácie o Kube. Pracovník veľvyslanectva Sr. Antonio Dominguez Lache bližšie predstavil množstvo geografických informácií o Kube, historické pamätihodnosti, možnosti zdravotnej, vidieckej turistiky a ekoturistiky. Kuba je ostrov, ktorý je zaujímavý nielen pre slnko a vodu, ale poskytuje aj ďalšie možnosti zážitkovej dovolenky. Informácie o možnostiach cestovania a vízach nájdete tu:  Kubánske veľvyslanectvo 

Po kratšej prestávke sa mikrofónu ujal p. Ing. Milan Neštický, zástupca CK Paradise Travel, s.r.o., ktorý už dlhodobo tvorí cestovné balíčky, okrem iných krajín, práve v spolupráci s Kubánskym veľvyslanectvom. Jeho rozprávanie o cestovaní bolo naozaj veľmi zaujímavé, ale ako sa hovorí, všade dobre, doma najlepšie. Rozprával o tom, čo mu cestovanie prinieslo a prináša a že je dôležité vydať sa aj za hranice všedných dní a ako môže tento pohľad obohatiť rozvoj cestovného ruchu aj na Slovensku. Rozprával aj o histórii, ako ju síce nemal rád, ale ako jej poznanie ovplyvňuje cestovanie. Pán Neštický vyštudoval Lesnícku školu TU vo Zvolene, ale jeho vášňou sa stalo cestovanie, pri ktorom zažil množstvo situácií, v ktorých mu išlo aj o život a to bolo aj poslaním vyslaným pre študentov - nie je dôležité čo študujete, ale to, čo robíte, musíte robiť s láskou. Kontakt na cestovnú kanceláriu nájdete tu: PARADISE TRAVEL 

Poslednou prednášajúcou bola p. Ing. Diana Kvasnová, PhD., ktorá predstavila cestovný ruch na Slovensku po teoretickej stránke a na čo je dôležité sa zamerať pri tvorbe ponuky CR a predstavila študentom aj možnosti ďalšieho štúdia na vysokej škole v oblasti cestovného ruchu, pohostinstva, hoteliérstva, cestovných kancelárií, sprievodcov, animačných služieb v manažérskych a vedúcich pozíciach. Študenti majú v tejto oblasti obrovské možnosti rozvoja. Samozrejme, pokiaľ chcú a táto oblasť práce ich napĺňa, pretože predsa len, je to služba a "slúžiť" je pre mnohých "ponižujúce". Možnosti štúdia nájdete aj tu: ŠTÚDIUM CESTOVNÉHO RUCHU VŠ

Seminára sa zúčastnili aj učiteľky španielskeho jazyka zo Zvolena, riaditeľka SOŠ, ale aj mnoho dobrovoľníkov a členov občianskeho združenia, ktorá rozvíja Slovensko-kubánske priateľstvo.

Bonusom a príjemným prekvapením po ukončení seminára bola aj ochutnávka vín z pivníc pána Jaroslava Knápka zo Zvolena. Vinárstvo J&J Knápek je aj držiteľom regionálneho produktu HONT a ochutnané vína boli naozaj vynikajúce. 


Oblasť Cestovného ruchu je veľmi dôležitá pre hospodárstvo každého štátu, pretože poskytovaním služieb vytvára nielen multiplikačný a synergický efekt pre národné hospodárstvo, ale významne zvyšuje HDP. Žiaľ, cestovný ruch sa na Slovensku podieľa na tvorbe HDP len 6 percentami, čo je žalostne málo.

Všetkým účastníkom sa podujatie páčilo, bolo na kultivovanej úrovni vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na jeho realizácii. Veríme, že aj študentom. Chceme vyzdvihnúť nielen krásne priestory Divadelnej sály Kongresu, ale aj ústretový vysoko profesionálny personál, taký, ako sa na cestovný ruch na Slovensku patrí.

Žiaľ, musíme podotknúť, že z rozhovorov s vedúcimi pracovníkmi zariadení cestovného ruchu, ktorí už majú nejaký ten rok v tejto oblasti za sebou, vyplynulo (a to nie je prvý krát, čo túto oblasť sledujeme a zisťujeme informácie), že problém spočíva v atmosfére nihilizmu na Slovensku, v tom, že mladí ľudia nevidia zmysel nieleb akéhokoľvek povolania, ale ani zmysel života, že do školy chodia len preto, lebo chodiť musia a to platí pre všetkých študentov stredných a vysokých škôl. Študovať len pre titul a len aby som niečo vyštudoval nie je optimistická budúcnosť pre Slovensko.

V tejto súvislosti je skutočne na mieste zdôrazniť, že jednou z hlavných príčin upadajúcej kvality vzdelávania na Slovensku je aj lenivosť mládeže (žiakov), ktorá v drvivej väčšine degeneruje, opierajúc sa o nihilizmus a absenciu zmyslu života. Štát úpadok doplňuje neexistujúcou koncepciou pre vzostup. Áno, je to aj vďaka IT technológiám, ktoré totálne ovládajú ľudské bytosti už vo veku 10 rokov i menej.

Veríme, že toto podujatie nielenže prispelo k určitej inšpirácii alebo motivácii študentov strednej školy, ktorá bola zároveň aj spoluorganizátorom. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, sponzorom, technikom a ľuďom, ktorí pomohli pri organizácii tohto podujatia, špeciálne Helenke Gajdošovej a Ľubomírovi Rejkovi.

Zároveň sa tešíme aj na pokračovanie odborných seminárov a konferencii v budúcom roku a dúfame, že prispeje nielen ku skvalitneniu cestovného ruchu na Slovensku, aby sme sa my ako Slovensko, nemali za čo hanbiť, veď máme čo ponúknuť v naozaj širokom spektre, ale aby aj naši našinci mali možnosť a motiváciu rozšíriť si svoje obzory a navštíviť výnimočnú krajinu nám blízku svojim temperamentom, charakterom a úžasnou kultúrou.

Z hľadiska koncepcie a výhľadových princípov komplexného priaznivého rozvoja Slovenska, je Cestovný ruch bez najmenších pochybností absolútne kardinálnou otázkou bytia a nebytia, zásadne dôležitou pre stabilný vzostupný ekonomický vývoj. Slovensko má nádhernú prírodu, jedinečný zdrojový potenciál. Žiaľ, že vďaka diletantom v politickom vedení Slovenska (po r. 1989 mnohé tzv. priaznivé vízie pre dynamický rozvoj CR zostali len na papieri v teoretickej rovine) a štátnickým "špičkám" v zúfalom úpadku, nielen za posledné tri roky, sme túto oblasť dostali do štádia rozkladu. Je to obrovský hazard s vlastnou existenciou. Pravdou zostáva, že je na nás ľuďoch, aby sme v rámci "vstania z popola" na Slovensku, pozdvihli aj túto oblasť. Je dôležitejšia, než si mnohí myslíme, avšak aj tu sa nezaobídeme primárne bez vysokých etických, mravných a ľudských kvalít.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2023

https://www.ariadneknihy.sk/