Covidkon: Hematológ MUDr. Ján Lakota, CSc.: Nežiaduce účinky očkovania proti SARS-CoV-2 a ich patofyziologické vysvetlenie a ďalšie vystúpenia ...

30.01.2022

1. Česko-Slovenská konference Covid-19. Špičkoví vědci, kliničtí lékaři a právníci z ČR a Slovenska se scházejí, aby sdíleli aktuální poznatky o Covid-19 a jeho medicínských a společenských dopadech.

Hematológ MUDr. Ján Lakota, CSc. na 1. ČS konferencii covid-19 popisuje niektoré klinické patologické fenomény, ktoré sa vyskytujú pri očkovaní proti vírusu SARS CoV-2 a ktoré sa pri iných druhoch "klasických" vakcín doteraz nevyskytli, resp. boli pozorované extrémne zriedkavo. Pochopenie patofyziológie daných procesov umožňuje vysvetlenie klinických obrazov ako aj ich možnú kauzálnu liečbu. V prezentácii budú spomína niektoré z nich, predovšetkým poruchy kardiovaskulárneho, nervového a imunitného systému.

MUDr. Ján Lakota, CSc.:

Ján Lakota je špecialista hematológie a transfúznej medicíny. Absolvent Univerzity Komenského v Bratislave a rady zahraničných stáží. V roku 2004 uskutočnil prvú autológnu transplantáciu na svete ex vivo expandovanými mezenchymálnymi kmeňovými bunkami intrakoronárne u pacientov s ischemickou kardiomyopatiou. V súčasnosti pôsobí vo výskumných pozíciách na niekoľkých pracoviskách, vrátane Biomedicínskeho centra a Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied.

VIDEO z vystúpenia MUDr. Lakotu si môžete pozrieť TU


Z mnohých vystúpení prinášame aj ďalšie :

VIDEO: Covidkon: Molekulárna genetička MUDr. Soňa Peková, Ph.D.: NGS analýza cirkulujících kmenů SARS-CoV-2

MUDr. Soňa Peková, Ph.D. prezentuje na 1. ČS konferenci covid-19 laboratorní data o viru SARS-CoV-2, který je z pohledu těchto dat bezprecedentně proměnlivý v krátkém čase. Vrací se k otázkám původu viru a popisuje nestandardní chování viru, kdy jednotlivé vlny následující po sobě na uzavřeném území ztrácí mutace předchozí vlny. Osvětluje principy syntetické genomiky a otazníky, které tyto vyvolávají v kontextu epidemie covid-19, jakož i obecná rizika a etické otázky spojené se syntetickými zásahy do genomů.

MUDr. Soňa Peková, Ph.D.:


Soňa Peková vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ale už během studia jí to táhlo do laboratoře a po studiích si dále doplňovala vzdělání a začala se naplno věnovat mikrobiologii a molekulární genetice. V letech 1998 až 2009 působila postupně v několika ústavech Akademie věd a v letech 2005 až 2009 také v Laboratoři klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice na Homolce. Mezi lety 2009 a 2019 působila jako vedoucí laboratoří molekulární diagnostiky - humánní i veterinární - v soukromém sektoru.

Letité zkušenosti z vědy, výzkumu a laboratorní praxe v současnosti uplatňuje ve své soukromé laboratoři. Její laboratoř Tilia Laboratories byla na jaře 2020 první nestátní institucí, která vyvinula účinnou metodu testování na SARS-CoV-2 a provedla testy v době, kdy se v ČR objevily první případy nákazy covidem. Je autorkou či spoluautorkou řady odborných článků a publikací.

VIDEO z vystúpenia MUDr. Pekovej si môžete pozrieť TU


Advokátka JUDr. Marica Pirošíková sa v príspevku na 1. ČS konferencii covid-19 venuje konkrétnym prípadom sťažností smerujúcich proti pokusom zavádzať povinné očkovanie proti SARS-Cov-2 a ich právnym implikáciám a súvislostiam.

JUDr. Marica Pirošíková:


Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia právnickej fakulty v roku 2000 pôsobila v Kancelárii zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, v rokoch 2002 až 2007 ako spoluzástupkyňa a od roku 2007 do roku 2020 ako zástupkyňa Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva.

V súčasnosti pôsobí ako advokátka, ako aj na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela a na Katedre medicínskeho práva SZU. Je autorkou či spoluautorkou mnohých odborných publikácií s tematikou ľudských práv a autorkou množstva odborných článkov.

Je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Ako expert Rady Európy prednáša problematiku judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a výkonu rozsudkov aj v zahraničí. Na pôde Rady Európy pôsobila vo Výbore expertov pre skvalitnenie mechanizmov ochrany ľudských práv (DH-PR), vo Výbore expertov k účinným prostriedkom nápravy vo vzťahu k neprimeranej dĺžke konania (DH-RE), vo Výbore expertov pre reformu Európskeho súdu pre
ľudské práva (DH-GDR) a bola aj členkou Skupiny expertov na systém Európskeho dohovoru o ľudských právach (DH-SYSC). Pôsobila ako členka Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku a Komisie pre rekodifikáciu občianskeho práva. Je čestnou členkou Asociácie rodinných sudcov.

V roku 2016 jej Severský výbor pre ľudské práva vo Švédsku pri príležitosti oslavy 20. rokov svojho založenia udelil cenu za mimoriadnu odvahu, súcit a humanitárnu angažovanosť pre deti a rodiny, ktoré sa bez naliehavej potreby stali obeťami systémov sociálnej starostlivosti v Európe. V novembri 2019 jej Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar udelila ocenenie "za významnú dlhoročnú pomoc pri obhajobe práv detí v ťažkých životných situáciách".

VIDEO z vystúpenia JUDr. Marice Pirošíkovej si môžete pozrieť TU


Advokát JUDr. Peter Weis v príspevku na 1. ČS konferencii hovorí o podaní na Medzinárodný trestný súd v Haagu kvôli zločinom proti ľudskosti a porušovaniu Norimberského kódexu počas boja s epidémiou covid-19 na Slovensku. Hovorí tiež o nemožnosti zaviesť povinné očkovanie proti SARS-CoV-2 do národných legislatív členských štátov EÚ.

JUDr. Peter Weis:


Peter Weis je advokát a konateľ právnickej kancelárie Weis & Partners.


VIDEO z vystúpenia JUDr. Weisa si môžete pozrieť TU

Celú konferenciu si môžete pozrieť TU


Zdroj : Nadační fond Svědomí národa / InfoVojna


Ďakujeme českým a slovenským odborníkom, vedcom, lekárom, právnikom, ktorí sa snažia smerovať k Pravde s oporou vo svojej kvalite, odvahe a čestnosti :-)

© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2022

https://www.ariadneknihy.sk/