SPOR O DEDIČSTVO

CYKLUS PREDNÁŠOK O TRADÍCII SV. CYRILA A METODA


ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. septembra 1992

PREAMBULA
My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,
spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky,
v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,
usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave:...


Zverejnené: 5. júla 2023

Pri príležitosti sviatku 1.160. výročia Sv. Cyrila a Metoda - v rámci Cyrilometodskej tradície - uverejňujeme vo forme zvukového podcastu 1. časť  v trvaní 1 hodiny, rozsiahlu prácu prof. ThDr. Jána Šafina, PhD., s názvom "Dejiny úcty k Svätým bratom Cyrilovi a Metodovi", ktorú sme uverejnili na našom webe kopmpletne aj v písomnej forme. Ide o zásadný a podrobný rozbor elementárnych princípov ich duchovnej misie, ktorá sa opierala výlučne o charakter, korene a čistotu vyznania pravoslávnej cirkvi. Je fatálnym omylom, živeným ako lož dlhé obdobie na Slovensku aj v susedných Čechách, že zvestovanie Svätých bratov Cyrila a Metoda sa opieralo o západnú predstavu katolíckej cirkvi. Táto lož, resp. skreslená a nepravdivá interpretácia, sa stala dogmou o ktorú sa opierajú žiaľ aj pomätení politici na Slovensku dlhodobo, nechápajúc pritom skutočné posolstvo tohto sviatku a samotnej misie Sv. Cyrila a Metoda. To len svedčí o úbohej úrovni vedomostí v tomto smere nielen na Slovensku. Odporúčame podrobne a v kľude vypočuť reláciu, opierajúcu sa o mnohé vzácne písomné pramenné zdroje s vysokou úrovňou pravdivosti o to viac, že sa opiera o túto tradíciu, resp. dedičstvo v Preambule aj samotná Ústava SR.