TAJNÁ VEDA EGYPTA ... alebo pravdivé poznanie je možné stále spresňovať ...

01.01.2024

Mnohých z vás zaujímajú informácie o starodávnych dobách Egypta, Egyptskej ríše, ktoré nesú obrovské množstvo pre mnohých ľudí nepoznaných skutočností a tajomstiev. Nuž, je pravdou, že o Egypte sa dá písať skutočne veľmi veľa. Pre niektorých je to zaujímavé najmä kvôli tomu, že Egypt je považovaný za "kolísku mágie". V dnešnom článku si napíšeme niečo o tajnej vede Egypta ... o pôvode a povahe hermetickej vedy.

Obdobie dávneho Egypta je možné označiť ako prechod od atlantskej civilizácie k dnešnému ľudstvu. Niesol obrovské množstvo nazhromaždených informácii jednak vedeckých, ale aj duchovných. Jedným z najvýznamnejších prínosov Egypta, je tzv. hermetická veda, inak nazývaná aj "tajná veda" Egypta. V niektorých textoch je možné sa stretnúť aj s pomenovaním Alchýmia a Theurgia Svätého Ohňa a pod. I keď mnoho ľudí je doslova "opantaných" hermetickou vedou, fascinuje ich podobne ako mágia a sú tým v drvivej väčšine aj ovládnutí (najmä nevedome), práve toto je jedno z najväčších nebezpečenstiev, ktoré prináša Egypt ako "brzdu" pre duchovný vzostup dnešného typu človeka. Už v minulých článkoch sme naznačili konkrétne nebezpečné a negatívne energetické vplyvy mágie a jej rôznych pomôcok z Egypta.


Pokiaľ sa opierame o pravdivé informácie v materiálnom svete, ale aj informácie získané z duchovného pozadia sveta, ktorých úroveň pravdivosti nie je nižšia ako 90 %, môžeme uviesť nasledovné skutočnosti. Počiatky najväčšieho rozkvetu dávnej egyptskej ríše je potrebné hľadať v období okolo 10 až 11 tisíc rokov pred n. l.. Práve v tomto období sa objavili v Egypte dve základné skupiny, ktoré zaznamenali dynamický impulz pre celkový a duchovný vzostup vtedajšej egyptskej civilizácie. Prvou z týchto dvoch skupín boli vysokí svetlovlasí ľudia so svetlou pleťou a modrými očami, ktorí prišli do Egypta z oblasti Kaukazu, z časového hľadiska išlo obdobie ešte pre definitívnou skazou Atlantídy a jej posledných častí. Hlavným vodcom tejto skupiny bol kňaz nazývaný Ra - ta, o ktorom podáva veľmi presné informácie známy jasnovidný bádateľ Edgar Cayce vo svojej knihe Tajomstvo Atlantídy.

Dnes už vieme, že konkrétne rodové línie panovníckych rodín z obdobia Egypta siahajú z časového hľadiska do obdobia minulosti spred 25 000 až 30 000 rokov, čo však mnohí egyptológovia zatajujú. Tým len škodia pravdivému poznaniu, nakoľko nechcú, aby sa zrútil doteraz uznávaný pomník vedy.

Táto skupina Kaukazanov patrila k dnešnému typu človeka s genetickým nosičom - dvojvláknovou pravotočivou šróbovnicou DNA, úsidlili sa v oblasti Nílu a práve oni vybudovali legendárnu Alexandrijskú knihovňu. Veľmi vzácny je v tejto súvislosti archeologický nález, ktorý potvrdila po roku 2000 vedecká expedícia vedená francúzskym archeológom Franckom Goddiem - objavenie trosiek dávneho mesta Heraklión na dne mora v pôvodnom sedemramennom ústí Nílu. Druhou skupinou boli kňazi a bieli mágovia z Atlantídy, ktorí mali iný genetický program ako dnešné ľudstvo (tzv. Hviezdni Elfovia), ktorú viedol majster známy pod menom Thowt, sa objavila vo vtedajšom Egypte niekoľko storočí pred katastrofou, ale o niečo pozdejšie ako Kaukazania. Obe tieto skupiny postupne splynuli s pôvodným obyvateľstvom a tak sa zrodila nová egyptská civilizácia. Tak postupne začal Egypt vzostup v oblasti duchovného, hmotného aj morálneho. Spočiatku to vyzeralo uspokojivo ...

Väčšina duchovných bádateľov sa zhoduje na tom, že história alchýmie a jej korene sú najviac zapustené v Egypte, Indii a Číne. Egypt bol dominantný, najmä vďaka už spomínanémnu Thowtovi, ktorý prišiel do Egypta 300 až 400 rokov pred zánikom Atlantídy. Práve Thowt vopred, v dostatočnom časovom predstihu disponoval informáciami, že dôjde k zániku posledných častí Atlantídy. Thowt bol známy v Dolnom Egypte ako "Pithowt", alebo "Djehuti", v Hornom Egypte ako "Ezhovtej". Bol veľmi známy najmä vďaka svojej múdrosti. V tradíciách Féničanov, bol Thowt oslovovaný menami "Thót", či "Taut". 


Vysokú úroveň pravdivosti, čo sa týka pramenných zdrojov o osobnosti Thowta zachytil Manethó Heliopolský (4 - 3 stor. pred n. l.), ktorý veľmi precízne spísal dejiny Egypta od praveku až do roku 323 pred n. l. podľa podrobných záznamov, uložených v egyptských chrámoch a knihovniach faraónov. Toto veľmi rozsiahle dielo, v preklade nazvané Egyptské starožitnosti, bolo zničené počas útokov na Alexandrijskú Bibliothéku od Rimanov, kresťanských fanatikov a arabských muslimských dobyvateľov.

Naštastie mnoho najmä gréckych historikov z jeho diela podrobne cituje, takže sa ho podarilo zachovať. Manethó Heliopolský hovorí jasne o príchode skupiny najvyšších zasvätencov bielych mágov z Atlantídy do Egypta zhruba 400 rokov pred potopou, ktorá zničila posledné časti Atlantskej ostrovnej ríše (9 564 pred n. l.) ...Títo zasvätenci v krajine s názvom Gizeh vybudovali hlboko v zemi rozsiahly areál a potom aj veľkú sochu ležiaceho leva s ľudskou hlavou, ktorej tvár bola presným zobrazením posledného egyptského panovníka "božského pôvodu", ktorého meno bolo Hór (grécky Oros). Poslednou stavbou realizovanou ešte pred potopou (podľa duchovných telepatických prenosov to bolo od roku 10 490 až do 10 390 pred n. l.) bola Veľká pyramída, ktorá slúžila ako "telestrion" v priebehu egyptských iniciačných obradov (zasväcovacích mystérii).

Dnes a dlhé obdobia sme vo vede vystavovaní jednej z najväčších lží, ktorú tvrdia mnohí egyptológovia a síce, že stavba Veľkej pyramídy je pripisovaná faraónovi 4. dynastie Chufevovi, a to iba na základe historicky nedoloženej namaľovanej skice s jeho menom (objavenú plukovníkom Vyseom). Na základe našej duchovnej komunikácie s pamäťovými jednotkami Planéty Zem, čo potvrdzujú napríklad aj texty mnohých bádateľov napr. Egdara Cayce a mnohých ruských bádateľov (Sidorov, Levašov, Sverdlov a ďalší) vyplýva, že uvedené stavby riadil Hór so svojou manželkou a taktiež majster Thowt so skupinkou zasvätencov, ktorí stavby jednak projektovali, prepočítavali a komplexne zabezpečovali.

Samotný Manethó Heliopolský potvrdzuje (a táto informácia je podľa duchovnej komunikácie pravdivá viac než 92 %), že "jednotlivé kamenné bloky boli k stavbe pyramídy dopravované a osadzované pomocou špeciálneho prístroja, ktorý dokázal odcloniť zemskú gravitáciu.".

Pravdepodobne od Manetha svoje informácie čerpal aj arabský historik Al Makrisis (14. stor. n. l.), pri písaní svojho diela "Hitát", v ktorom uvádza Thowta ako hlavného architekta, avšak stavby riadil osobne egyptský kráľ - staviteľ, ktorého meno bolo "Hórmakchitu" (grécky Hórmachis) a ktorého tvár na večnú spomienku obdržala socha ležiaceho leva, od Grékov neskôr pomenovaná "Sfinx". 

K pôvodu Veľkej Sfingy je potrebné však uviesť nasledovné. Jej význam je oveľa vyšší, než si drvivá väčšina egyptológov vôbec dokáže predstaviť. Zase sme pri klamstvách a nepravdách, oficiálne predkladaných vedou. Sfinga je podstatne starším dielom ako Veľká pyramída. Zatiaľ, čo vek Veľkej pyramídy (obdobie výstavby) je datovaný od 10 490 do 10 390 pred n. l., vek Sfingy je opakovane datovaný (pamäťou Vesmíru) okolo 50 000 až 55 000 rokov. Zjednodušene povedané, hlavným princípom Sfingy je časopriestorový portál a možnosť otvorenia brány do iných svetov a iných úrovní reality, či dimenzií. Samozrejme, zatiaľ sa to s egyptskou Sfingou nikomu na Zemi nepodarilo a už sa to ani nikomu zrejme nepodarí. 

Prečo? Pretože veda na Planéte Zem neobstála nikdy v histórii z hľadiska etiky, v podstate zneužívala v histórii ľudskú civilizáciu a jej nevedomosť, neobstáli sme etickou a ľudskou čistotou, aby sme mohli poznať tajomstvo Sfingy. Podobne ako západný typ človeka neobstojí väčšinou ani emocionálne, ani intelektuálne, ani čistotou intuície, pretože je ovládnutý hmotou a peniazmi a všetko robí a hodnotí len cez rozum, konzum, spotrebu, peniaze, nie cez vyššie poslanie. Nechápe peniaze ako prostriedok pre vyváženú výmenu energie, ale ako "modlu", nemá ani poňatie o tom, čo to je "duchovný nadhľad".  

Ide o presiaknutosť lžou, potrebu dominovať a ovládať, parazitovať na cudzej tiesni, privlastňovať si výhody na úkor iných bytostí. Západný typ človeka (tzv. anglosaský typ) v drvivej väčšine klame v podstate stále a ani o tom nevie, klame už tým, že žije v extrémoch a vychýlenostiach. Archetypálne je tupý, celkove zadubený na nízkej frekvencii Vedomia, nevie, prečo sa narodil na Zemi, ani ho to nezaujíma, výnimiek je skutočne ako šafránu. Vidíme to v praktickom živote na Planéte Zem, kde sa pozriete (viď učebnicové príklady extrémov neoliberálnej stoky) ...

Nebudeme rozvádzať teraz komplexne energetický význam Sfingy, o tom budeme písať v článkoch pre registrovaných. Pre "otvorenie dverí" poznania si pozrieť film z roku 1984 Nekonečný príbeh, tam sú určité náznaky a kľúče.


Ako sme už uviedli, Egypt je kolískou mágie a hermetizmu. Hermes je v gréckom poňatí duch Merkurius, bol jedným z dvanástich najvyšších bohov v mytológii starého Grécka. Bol synom najvyššieho boha Dia (Zeus) a bohyne Maie. Podľa konkrétnych zdrojov poznania, skutočne títo bohovia žili na Zemi v období pred 500 - 400 tisíc rokmi na Zemi. O tom píšeme aj v knihe Existovala bájna atlantída ?. Podľa gréckej mytológie je Hermes označovaný za posla bohov, najrafinovanejší zo všetkých olympských bohov, s vysokou tvorivosťou a schopnosťami mágie, ktorá ovládala celé okolie, "zázrakmi". Zrejme práve pre jeho magické schopnosti ho považovali Gréci ako Herma za zakladateľa dávnej vedy, ktorá prepájala jednotlivé zložky v jeden celok. Od toho pochádza názov Hermetická veda, hermetizmus. Hermes žil pred viac ako 300 tisíc rokmi na Zemi. Hermetizmus je dnes považovaný za vedecky prepracovaný systém, dokonca pre "riadenie" spoločnosti. Zahrňoval komplexné zosúladenie etiky, duchovných poznatkov, vedomostí o Prírode, astrológii, fyzike, alchýmii, schopnosť ovládania energií mágiou, mentálneho ovládania človeka a mnoho iných manipulatívnych konštruktov. Ako sme už uviedli, jej súčasť bola aj Theurgia svätého ohňa, pre najvyššie formy magického zasvätenia v Egypte ...

Čo obsahoval hermetizmus a prečo podobne ako mágia nie sú vhodné pre nový priaznivý vývoj evolúcie ľudskej civilizácie? Treba si uvedomiť, že samotné slobodomurárstvo má korene v hermetizme. Magické systémy z Egypta sú aj v súčasnosti vedome a najmä nevedome inštalované a podsúvané v astrálnom obale nízkej frekvencie Planéty Zem, v materiálnom svete najmä v západnej vede, architektúre a vzdelávaní a prostredníctvom mnohých duchovných temných učení New Age (najmä Anglicko, Holandsko, Dánsko, Belgicko, Francúzsko, USA...). Tieto staré energie a informačné algoritmy sa musia skôr či neskôr vyčistiť, pretože nevedú k priaznivému vývoju. Veľmi podrobne sa dá o týchto záležitostiach dočítať vo výnimočnej knihe Mimozemská Inteligencia a Cesta na Mars

Túto knihu odporúčame aj pre bádateľov v oblasti histórie, filozofie, architektov, či archeoastronómov ...... Dnes už niet žiadnych pochybností v súvislosti s pravdivým poznaním, že pokiaľ chceme byť stále presnejší a pravdivejší, prepracúvať sa k vyšším hladínám vyváženosti, musíme sa opierať o syntézu viacerých prameňov poznania, o ktorej metodológii hovoríme opakovane pri Sofiológii ... Viac sa môžete dozvedieť v našich podcastoch ...

Viac sa budeme venovať tejto téme v článkoch pre registrovaných a na videoseminároch ...© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2024

© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2024

https://www.ariadneknihy.sk/