SKRYTÁ HROZBA PRICHÁDZA z JUHU ... alebo prečo nám nemôže byť jedno, čo sa deje okolo nás ?

30.09.2022

Priatelia, videli ste prvý diel filmovej ságy Hviezdnych vojen s názvom Skrytá hrozba (angl. orig. Star Wars - Episode I. ... The Phantom menace)? Áno? Tak pokiaľ máte v tomto hektickom čase chuť, pozrite si ho ešte raz ... Možno nájdete paralely aj so súčasným dianím v Európe, kde sa práve v Taliansku zrodila veľmi sofistikovaná latentná fašistická štruktúra. Zvolená Giorgia Meloniová ako nová talianska premiérka, je mimoriadne nebezpečnou bytosťou pre okolie v Európe, oveľa viac, než by sa na prvý pohľad zdalo. Žiaľ, opäť skočili mnohí ľudia na to aj na Slovensku, že "aká je ona pekná", o to viac z toho mrazí. Pani Čaputová je oproti nej len pomýlená, stratená osôbka. Jej šialenosť je dokonca podstatne vyššia než u gynekologičky von der Leyenovej ...

Temná energia spomínanej talianskej premiérky Meloniovej je skutočne so silnou tendenciou inklinujúcou k extrémnemu fašizmu a jeho vzkrieseniu v podobe "vzoru" Benita Mussoliniho. Na tom sme sa zhodli viacerí. Samozrejme, že aj na Slovensku sa s ňou "rozkladači štátu" ako aj sympatizanti agresie NATO a EÚ stotožňujú.

Naši priatelia nám v súvislosti s prejavmi talianskej premiérky po maďarsky povedali: "Valamit nem szeretsz? ... vigyáznunk kell arra a nöre" (po slovensky: "Niečo sa vám nepáči? ... musíme si dávať pozor na tú ženu"), čo je odôvodnená obava. Jej prejavy hovoria za všetko, aké formy šovinizmu a šialenstva existujú ... Ďalší vojnový štváč, podporujúci vojnu na Ukrajine sa zrodil na scéne, avšak jeho temná energia sa ešte neprejavila v plnej sile. Upozorňujeme a vidíme to vopred. Viete, my a mnohí, čo študujú podrobne dejiny, sme až prekvapení, ako sa dejiny napodobňujú v princípoch nezvládnutých procesov a nevyvážených dejov, opakovanie synchronicity, nepochopenie chýb a omylov. Opakujú sa lekcie ľudstva pre nepoučiteľnosť.


Sebecké konštrukty myslenia (po vchodové dvere) skončili. Kretenizmus myslenia, že "mňa nezaujíma nič len, aby som sa ja mal dobre a moje deti a rodina, na ostatných sa môžem vykašľať", už skončili. Ich krátkozrakosť sa prejavuje naplno aj v súčasnosti. Prečo nie je možné byť takto krátkozraký a ako vplývajú energeticko - informačné polia, morfické, či morfogenetické polia na to, čo sa deje?

Veľmi stručne je možné rozdeliť štruktúry psychiky, ktoré v dnešnej spoločnosti existujú nasledovne (zhodli sa na tom mnohí bádatelia aj v oblasti duchovných telepatických prenosov, napr. aj tvorcovia konceptuálnych téz všeobecných procesov riadenia priaznivej evolúcie ľudskej civilizácie). Najprv si povedzme, že objektívne a pravdivo existuje v živote to, čo vyčleňuje ľudstvo z biosféry Planéty Zem, ale čoho si v súčasnosti vládnúca biológia, psychológia a sociológia nevšíma. Preto sa o tom nič nepíše ani v školách ani vo vysokoškolských učebniciach. Podstata týchto ignorovaných procesov, ktoré preukázateľne existujú v informačných poliach Planéty Zem je, že rôzne typy informačných psychických polí rôznej čistoty a výšky frekvencie, môžu byť hierarchicky usporiadané a vytvárajú rôzne úrovne psychiky osobností ľudí. Každá dospelá osoba môže byť nositeľom jedného zo štyroch, viac či menej stabilných typov štruktúry psychiky. Tí, ktorí sú naladení na vyššie a čistejšie frekvencie a majú citlivé vnímanie, sú doslova vyrušovaní nižšími frekvenciami, ako parazitujúcimi, otravnými, spomaľujúcimi priaznivý vývoj. Proste je to parazitovanie na okolitých bytostiach a je úplne jedno, či je to vedomé alebo nevedomé.


Zvierací typ psychiky, keď je celé chovanie jednotlivca podriadené inštinktom a uspokojovaniu nízkych pudov a inštinktívnych potrieb, bez ohľadu na okolnosti a na iné bytosti. V tomto zvieracom type je možné vyčleniť ešte jednu sociálne významnú modifikáciu, či podskupinu, tzv. dobytčí typ štruktúry psychiky. Keď je dobytčiemu typu štruktúry psychiky umožnené prejavovať sa slobodnou vôľou, (ktorá je významne nízka a neslobodná), má v drvivej väčšine prehnané nároky na ľudské práva, pričom v konečnom dôsledku vznikne veľmi agresívne a paraziticky ladený antisociálny typ človeka. Všetci mu "ubližujú", on je ten, ktorému "sú všetci niečo dlžní". Nemá žiadne povinnosti, zodpovednosť, žiada len práva, totálny sebec. Čo myslíte, vyskytuje sa tento typ psychiky na Slovensku? Asi v akom pomere k celkovému počtu obyvateľstva?

Štruktúra psychiky biorobota "zombie", keď v základe správania ležia kultúrne podmienené automatizmy a vnútorný psychologický a energetický konflikt medzi kultúrne podmienenými automatizmami a nízkymi pudmi. Na Slovensku a aj na celej Planéte Zem, sme to mali možnosť vidieť počas doby "covidovej". Pokiaľ im niekto niečo "zhora" nadiktuje, nemajú potrebu myslieť, či je táto norma správna, spravodlivá, pravdivá, podporujúca ľudskú dôstojnosť a pod.. Myslenie, kritické a aj tvorivé je im cudzie. Tradície nedokážu inovovať, degenerujú, tvorivosť je nulová. Rozpoznávanie dobra a zla absentuje. "Ja chcem mať pokoj", nebudem sa stavať na zadné", je zbabelým krédom tohto typu, nechcú sa namáhať alebo niečo obetovať.

Démonická štruktúra psychiky, je charakteristická tým, že jej nositelia sú schopní vôľou prekonať diktát vnútorného pudenia inštinktov a nízkych pudov, aj historicky danej kultúrnej normy, bez ohľadu na jej kvalitu a vypracovať si spôsoby chovania a riešenia problémov jednak vo svojom osobnom živote, ale aj v živote spoločnosti ako rôzne karikatúry mravných vzorov. 

Neexistuje u nich mravná čistota, mravná intuícia (vnútorná čistota bytosti), nemajú svetelnú intuíciu, je im jedno, či ich myslenie tvorí a uzemňuje v materiálnom svete dobro (Svetlo) alebo zlo (temnotu). 

Sú preto veľmi nebezpeční, známi chladným intelektom, bez čistoty a tepla srdca, skutočná múdrosť, emocionálna inteligencia, empatia, súcit, ľudskosť absentuje. Vzdelanie používajú ako zbraň na sebecké účely, aj vo vede, etický vzostup a tvorba cností je nulová, považujú to za zbytočné. Tento typ démonizmu vidíme aj na Slovensku, takmer u všetkých politikov, štátnych pseudoelít (hoci oni si myslia presný opak), ale aj u podnikateľov, oligarchie a pod.. Výnimiek je minimum. 

Ide o druh psychopatie a sociopatie, títo jedinci majú chorobnú túžbu po moci, zvyknú vládnuť a ovládať práve štruktúre psychiky označenej ako "biorobot a zombie". Chorobná potreba individualizmu, narcizmu, sú schopní urobiť čokoľvek kvôli moci ... 

Príklady tohto typu psychiky vidíme v rôznych mravných zvrátenostiach, šialenstve, ktoré ničia život, ako napríklad "sloboda" vo forme "výberu zo 73 pohlaví" a podobné anomálie, ktoré idú proti Prírode a sú mimo priaznivý vývoj na Planéte Zem ... 

Pokiaľ démonizmus v spoločnosti získa moc (ako sa deje na skoro na celej Planéte Zem), prostredníctvom informačných a energetických polí, vyžaduje si bezvýhradnú poslušnosť (nacizmus, fašiszmus) a vymýšľa si tie najbezohľadnejšie, najsurovejšie, rafinované legislatívne rámce pre upevňovanie moci, totalitárnymi zriadeniami. Špeciálny druh démonizmu je prikrývaný charitou (najprv ukradnem a potom z ukradnutého rozdávam), viditeľný všade vo svete. Podstatou je energetické parazitovanie skupiny na drvivej mase obyvateľstva a živích celkoch (Príroda, Planéta Zem). Chce domonštrovať falošným spôsobom dobro. Sem spadajú pafilozofie, judášske pamflety, ktoré smerujú proti životu a ľudskej dôstojnosti. Lož, klamstvo, lživá propaganda, v pozadí temné duchovné energie, sú nosným prvkom, získavať neoprávnený energetický a majetkový prospech, uvádzaním iných bytostí do omylu, alebo zneužívaním tiesne a ťažkej životnej situácie človeka, na základe absencie mravných princípov. 

Duchovné energie, ktoré nesú čistotu, pravdu, svetlo, spoluprácu, sú im cudzie, nedokážu ich prijať (to je duchovný pohľad), nakoľko sú často napojení a ovládnutí v duchovnom pozadí ako bytosti na rôzne temné entity, bez toho, aby o tom vedeli (padlí anjeli, temné klony a hierarchie, astrálne egregory, rôzne magické systémy z minulosti, luciferské a satanské modly a majestáty, atď.). Vtedy im nepomôže ani kľačať v Šaštíne celý rok, v tom je ten háčik. Démonický typ je možné rozdeliť na dva základné typy. Démoni samotári, ktorí sa snažia tvoriť a uzemňovať zlo izolovane a samostatne, alebo démoni korporátnici, ktorí dávajú prednosť tomu, podieľať sa na činnosti nejakej korporácie, na základe hierarchicky organizovanej korporátnej pseudoetiky a pseudomorálky.

Ľudská štruktúra psychiky, je charakteristická tým, že každý jej nositeľ si uvedomuje misiu, poslanie človeka na Zemi, prejavujúci sa v zmysle života ako nositeľa "Božej iskry v srdci". V súlade s touto Najvyššou inteligenciou, vedome buduje svoje osobné vzájomné vzťahy s ňou skrz život na Planéte Zem. Svojim jednaním a Svedomím pomáha úprimne realizácii Božieho zámeru tak, aby to vyjadrovalo čestnosť, pravdivosť, spravodlivosť, dobro, krásu, lásku vnútorným cítením ... Pre ľudský typ psychiky je prirodzené, keď je v hierarchii alogoritmiky psychiky intuícia podriadená svedomiu a nadradená rozumu, pričom rozum stojí nad inštinktami a nízkymi pudmi. Intuícia a duchovné vnímanie už nespadá do sféry nižšieho Ja, ale Vyššieho Ja a stále sa môže vylaďovať na čistejšie energie vo vyváženosti celej bytosti (intuícia, vôľa, intelekt, emócie).  


Ľudská bytosť by mala pravidelne pestovať duchovnú komunikáciu s Vyššou inteligenciou, keď chcete "dialógy s Bohom" skrz Svedomie (Vnútorné Duchovné Ja), prostredníctvom toho prijímať impulzy. Kto to nerobí, nemôže chcieť, aby to fungovalo, nikoho k tomuto spojeniu nepotrebuje. Ateistické presvedčenie je vlastné mnohým ľuďom, preto je ľudský typ štruktúry psychiky (ako je definovaný vyššie) pre mnohých výmyslom a fikciou. To je ale nebezpečné, pre schopnosť rozpoznávať dobro a zlo ako objektívne existujúce rôzne nosné typy energie, ktoré sú individuálne napojené na každú ľudskú bytosť v duchovnom pozadí v určitom špecifickom pomere (... nesieme si to v sebe, každý človek ako energetické vrstvy, niekto prijíma viac svetla, niekto menej, niekto vôbec, niekto len temné energie a pod.). 

Podstatné však je, že pokiaľ je v človeku potlačené Svedomie a hanba, či ostych, nemá potrebu pestovať a tvoriť nové etické a mravné cnosti, keď sa pre pôsobenie zla (vedome a nevedome) vytvárajú rôzne štruktúry ako nosiče, či hnutia v materiálnom svete, vznikne skôr, či neskôr nečlovek, skupina neľudí, spoločenstvo neľudí, ktorí sa riadia neľudskými nemravnými princípmi, premietajúcimi sa aj do legislatívnych procesov aplikovaných prostredníctvom účinných zákonných úprav, smerujúcich proti spravodlivosti, pravde, ľudskosti, ľudskej dôstojnosti. Všetko je prepojené práve tým "neviditeľným". 


Áno, i keď sa to možno zle číta, spoločnosť vnútorne nezrelá ako celok pre demokratické a vyššie kvalitatívne úrovne konceptuálneho riadenia spoločnosti, sa tvorí väčšinovým davom a stádom, ktoré frekvenčne sťahuje dole aj tú "menšiu skupinku" vyššej čistoty a kvality.

Možno si uvedomíme, že sebectvo v nás je práve to, čo nás ako civilizáciu zničí. Nezáujem o tvorenie lepšej verzie seba samých (česť výnimkám 2 promile z celkového počtu bytostí žijúcich na Planéte Zem). 

Nízka frekvencia zvieracieho typu psychiky, hľadá stále len uspokojovanie nových a nových nízkych pudov, kde má korene aj satanizmus (neuspokojené pôžitkárstvo, nutkavá psychóza a túžba mať stále viac a viac, konzumného spôsobu života). Tak práve táto drvivá väčšina spoločnosti, vytvára choré, ničotné a parazitujúce prúdy a ideológie "pod pláštikom slobody", ktoré v skutočnosti odmieta aj samotná Planéta Zem.

Tieto energeticko - informačné polia svojou toxicitou ovplyvňujú okolie a spomaľujú priaznivý vývoj. Začína to rozkladom osobností u jednotlivcov, v rodinách a pokračuje deštrukciou kultúry a estetiky na úrovni národa, končiac globalistickými chúťkami totálneho ovládnutuia ľudskej civilizácie. 

Jedine vnútorná čistota Ľudskej bytosti a jej zvyšovanie (práca na sebe), ju dokáže chrániť pred ničotnosťou, bytostným úpadkom, relativizáciou etických hodnôt obdobia postmoderny a mravným rozkladom, aby nebola vydierateľná.


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2022

https://www.ariadneknihy.sk/